Agenda

Bezwaar en beroep - inleiding

Opgelet! Bezwaar en beroep - inleiding is nog niet opgenomen in de planning. Door in te schrijven wordt u op een wachtlijst geplaatst en op een later tijdstip geïnformeerd over een datum en locatie.

Bezwaar en beroep - inleiding

In deze cursus worden de kernbegrippen van Bezwaar en Beroep op hoofdlijnen behandeld. Zoals ontvankelijkheid, onderwerp van geschil, het onderscheid tussen feitelijke vragen en rechtsvragen als toetsingskader van waaruit een bezwaarschriftencommissie of een rechter een zaak beoordeelt. Daarnaast het onderscheid in toetsing tussen ex nunc en ex tunc in samenhang met het onderscheid tussen formele en materiële besluiten.

In deze cursus wordt zowel het gemeentelijk perspectief als het rechterlijk perspectief bezien, vandaar het duo-docentschap met een voormalige Rechterlijk Ambtenaar in Opleiding (een RAIO).

Docent

Mr. Harry van der Linden werkt als juridisch kwaliteitsmedewerker met de taakaccenten Handhaving en Bezwaar en Beroep. Hij is op het scherpst van de snede in zaken waarin administratief bewijrecht en het Awb-bestuursprocesrecht centraal staan (met focus op de methodiek van rechterlijke toetsing), recht door zee en liefhebber van een multidisciplinaire benadering van problemen daar waar dat nodig is.

Harry geeft zijn cursisten alle ruimte om vragen te stellen en is zeer goed ingevoerd in jurisprudentie. Hij presenteert zijn cursisten graag verrassende inzichten en onverwachte invalshoeken. Want ‘gaan voor een juridisch gelijk en juridische precisie is één, het vinden en behouden van draagvlak voor een echte oplossing is een ander verhaal.’ Aldus Harry. Dat is dus wat je (ook) leert tijdens zijn training: ga “niet-geharnast” zaken in, leef je in en heb respect voor de wederpartij en zoek naar praktische oplossingen in een juridisch kader die voor beide partijen aanvaardbaar zijn.

Uw investering

Die bedraagt slechts € 335,- incl. koffie/thee, lunch en cursusmateriaal. BTW is verrekenbaar met het BTW-compensatiefonds voor gemeenten.

Programma

Na het volgen van deze cursus hebt u een algemeen inzicht in de rechtsbescherming van besluiten en in het bijzonder in de bezwaarschriftprocedure. U beheerst de kernbegrippen van het bestuursprocesrecht, mede gelet op de Wet aanpassing bestuursprocesrecht. Daarnaast hebt u inzicht in het onderscheid tussen de inhoudelijke- en procedurele aspecten van een zaak en de procesrechtelijke argumentatie-technieken alsmede in de reactie daarop van advocaten. Aan de orde komen onder andere:

 • De aard van de procedure
  • verschil tussen bezwaar en beroep
  • procedurele en inhoudelijke vragende
  • ambtelijke herziening van een besluit en het minnelijk overleg met de cliënt
 • De ontvankelijkheid in relatie tot de Awb-kernbegrippen
  • Is het besluit gericht op een rechtsgevolg?
  • verplichting van rechtswege of bij beschikking?
  • procesbelang bij een besluit, wie is belanghebbende?
 • Vormgebreken (art. 6:5 Awb) en het herstel hiervan
  • ontvankelijkheid: het openbare orde karakter ervan
  • de ontvangst- en verzendtheorie bij besluiten en bezwaarschriften
  • verschoonbare redenen voor termijnoverschrijding van bezwaarschriften
  • ontwijkingsstrategieën van advocaten bij niet-ontvankelijkheid
 • De voorlopige voorziening
  • twee soorten voorlopige voorzieningen en de voorwaarden ertoe
  • verschil vv-procedure / bezwaarprocedure
 • Eisen aan de beslissing op bezwaar
  • het onderwerp van geschil: feitelijke vragen (in samenhang met bewijsrecht) of rechtsvragen (procedureel of inhoudelijk van aard)
  • De rechtsplicht tot volledige heroverweging
  • De toetsing van het bezwaarschrift (ex tunc of ex nunc) en de samenhang met de aard van het besluit
  • Voorbereidingsgebreken bij belastende besluiten (zoals afwijzing, intrekking of maatregelbesluiten)
  • onvoldoende hoor- en wederhoor
  • onjuist c.q. onvolledige toepassing van het wettelijk toetsingskader (feitelijke grondslag), mede gelet op het onderscheid tussen dwingend-rechtelijke bepalingen en bepalingen met een beoordelingsruimte;
  • onjuist of onvolledige feitelijke grondslag van het besluit, mede gelet op beoordelingsperiode
  • onvoldoende maatwerk
 • Motiveringsgebreken
  • Ruimte voor nieuwe feiten / omstandigheden / bewijsstukken in bezwaar
  • Het nemen van een nieuw primair besluit in bezwaar ogv. art. 6:19 Awb
  • Het beginsel van reformatio in peius
  • De verplichting tot vergoeding van proceskosten bij herroeping primair besluit en niet-tijdig beslissen
 • voorbeeld pleitnotitie en beschikking op bezwaar

Bovenstaande onderwerpen worden behandeld aan de hand van actuele en relevante jurisprudentie.

portret van docent Harry van der Linden

Uw docent

Harry van der Linden

Mr. Harry van der Linden werkt als juridisch kwaliteitsmedewerker met de taakaccenten Handhaving en Bezwaar en Beroep. Hij is op het scherpst van de snede in zaken waarin administratief bewijsrecht en het Awb-bestuursprocesrecht centraal staan (met focus op de methodiek van rechterlijke toetsing), recht door zee en liefhebber van een multidisciplinaire benadering van problemen daar waar dat nodig is.

Harry geeft zijn cursisten alle ruimte om vragen te stellen en is zeer goed ingevoerd in jurisprudentie. Hij presenteert zijn cursisten graag verrassende inzichten en onverwachte invalshoeken. Want ‘gaan voor een juridisch gelijk en juridische precisie is één, het vinden en behouden van draagvlak voor een echte oplossing is een ander verhaal.’ Aldus Harry. Dat is dus wat je (ook) leert tijdens zijn training: ga “niet-geharnast” zaken in, leef je in en heb respect voor de wederpartij en zoek naar praktische oplossingen in een juridisch kader die voor beide partijen aanvaardbaar zijn.

portret van Jeroen Busse

Voor info neem contact op met:

Jeroen Busse

directeur

06-11920119

25 jaar
Dé gemeente en overheidsopleider
50.000+
Professionals
350+
Gemeenten