Incompany training


Jeugdwet, Awb en rechtsbescherming

Behalve dat de inwerkingtreding van de Jeugdwet per 1 januari jongstleden een geheel nieuwe en tamelijk omvangrijke taak voor gemeenten betekende, is het aantal te nemen beschikkingen in de zin van de Awb in potentie uitgebreid. Elke door of namens B&W toe te kennen voorziening wordt bij beschikking gegeven. Voorafgaand hieraan is er de mogelijkheid van een aanvraag, maar daarnaast heeft een ondertekend gespreksverslag mogelijk de status van “aanvraag”, aangezien dit ook kan dienen als aanleiding tot het toekennen van een voorziening in de vorm van een beschikking.

De Jeugdwet verplicht elke gemeente tot het hebben van een verordening. Deze wordt door de gemeenteraad vastgesteld, en dient de kaders en criteria te bevatten die het college in acht moet nemen bij het nemen van een beslissing inzake het al dan niet toekennen van een voorziening als bedoeld in de Jeugdwet.

Inhoud

Van belang is, dat degenen die zijn belast met de uitvoering van de Jeugdwet beschikkingen tot stand brengen die voldoen aan de eisen die de Awb daaraan stelt. Hierbij kan worden gedacht aan:

  • De verhouding Jeugdwet en Awb
  • Algemene beginselen van behoorlijk bestuur
  • Het herkennen van een aanvraag
  • Vormt het ondertekend gespreksverslag de basis voor een beschikking? Wat betekent dit voor de inrichting en setting van het gesprek en welke eisen moeten worden gesteld aan de kwaliteit en inrichting van het gespreksverslag?
  • Het kunnen hanteren van beslistermijnen, het begin en het einde, de verlenging en de opschorting daarvan
  • Het voorbereiden van de beschikking
  • De inrichting van de beschikking, waarbij de door de verordening en de Awb voorgeschreven elementen adequaat worden weergegeven
  • De rol van de adviseur
  • De bevoegdheidsvraag: mandaat of niet

Daarna is er de fase van bezwaar, beroep en voorlopige voorziening.

Bij bezwaar geldt er een hoorplicht. Vraag is hoe daarmee moet worden omgegaan. Vraag is ook, wie als belanghebbende in de zin van de Awb, mede in relatie tot de Jeugdwet, hebben te gelden.

Vraag is voorts, wie met het horen moet worden belast, en over welke competenties en kwaliteiten degene(n) die hoort/horen moet(en) beschikken. Tenslotte moet duidelijkheid worden gegeven over de vraag of het horen in het openbaar dan wel in beslotenheid plaatsvindt, en of het horen in gezamenlijkheid van alle belanghebbenden gebeurt dan wel ieder afzonderlijk.

Tijdens de cursus zullen alle bovenstaande aandachtspunten op praktische wijze, en afgestemd op de werkzaamheden en het leerdoel van de deelnemers worden behandeld. Waar mogelijk zal daarbij gebruik worden gemaakt van de eigen Verordening Jeugdhulp.

Expertisecentrum en helpdesk

Heb je na de training nog vragen? Wij helpen je graag verder. Tot drie maanden na de cursus is deze service zelfs gratis als we je vragen per mail of telefonisch kunnen beantwoorden. Maak daar gebruik van: ons expertisecentrum staat voor je klaar!

Meer informatie

Wil je graag meer weten of heb je specifieke vragen over de training? Neem gerust even contact op met Jeroen Busse. Je vindt zijn contactinformatie bovenin de rechterkolom van deze pagina.

Incompany

We verzorgen deze training ook incompany. Het programma wordt dan helemaal op maat ingevuld, met zeer gerichte aandacht voor de uitdagingen en kansen binnen jouw organisatie. Wil je een opleidingsvoorstel aanvragen of gewoon even overleggen over de wensen en mogelijkheden? Klik dan op de Incompany-button in de rechterkolom van deze pagina. Liever eerst even contact via telefoon of e-mail? Kijk dan ook in de rechterkolom, want daar vind je de contactgegevens van Jeroen Busse. Hij helpt je graag verder.

portret van Jeroen Busse

Voor info neem contact op met:

Jeroen Busse

directeur

06-11920119