Incompany training

Legal audit is een incompany training. U kunt hier vrijblijvend een offerte aanvragen, of telefonisch contact opnemen.


Legal audit

Bij een legal audit wordt onderzocht of en in hoeverre in de betreffende werkpraktijk op juridisch verantwoorde wijze toepassing wordt gegeven aan wettelijke voorschriften. De aangetroffen praktijk wordt in een risicoprofiel geplaatst.

Een topjurist in het bestuurs- en omgevingsrecht. Voorheen werkzaam bij gemeenten als bestuursjurist, gemeentesecretaris en raadsgriffier. Ruime ervaring in het uitvoeren van legal audits bij gemeenten waaronder ook Wabo-legal audits.

Wat is het financieel voordeel voor uw gemeente?

De aansprakelijkheidsverzekering van de gemeente biedt geen dekking voor onjuiste wetstoepassing. Recentelijk zijn zelfs gemeenten al veroordeeld voor schadevergoedingen als gevolg van onjuiste wetstoepassingen.

Bovendien kent het wetsvoorstel Nadeelcompensatie een schadevergoeding toe voor onrechtmatige besluiten met als schade-oorzaak een onjuiste wetstoepassing. Tenslotte moet de doorwerking in de Wabopraktijk van de Wet verhoging griffierechten zeer serieus worden genomen.

Vernietiging wegens onzorgvuldige verlening dan wel weigering heeft niet zelden een financiële paragraaf, waar geen (verzekerings)dekking tegenover staat. En dan heeft de wethouder geen goed verhaal in de gemeenteraad….

Investering

De kosten van een Legal audit zijn een stuk minder dan één keer een eigen risico bij een beetje aansprakelijkstelling wegens onjuist uitgevoerde Wabo-/Awb-wetgeving.

Wij spreken met elkaar een fixed price af, omdat het aantal begrote uren mogelijk kan afwijken van wat wij in de praktijk aantreffen. Deze flexibiliteit vinden wij klantvriendelijk en is een eerste vereiste voor een optimaal eindresultaat!

Hierbij brengen we de risico’s in kaart, kunnen we bijsturen en de te verwachte aansprakelijkheden minimaliseren.

Een legal audit beslaat de volgende fases:

  • Beeldvorming organisatie te onderzoeken object
  • Draagvlakverwerving door communicatie met direct betrokkenen (draagvlak is het meest belangrijke punt van aandacht, aangezien direct betrokkenen na afloop van de audit de verbeterpunten dienen te onderschrijven én mee in te voeren)
  • Oprichten klankbordgroep, met daarin vertegenwoordigers uit de lagen van de afdeling/het team
  • Bepalen welke dossiers worden onderzocht
  • Dossieronderzoek
  • Selectie te interviewen personen
  • Interviewronde
  • Opstellen conceptadvies, met daarin achtereenvolgens: bevindingen, risicoparagraaf, conclusies, aanbevelingen plus tijdlijn
  • Bespreken conceptadvies in klankbordgroep
  • Bijstellen en aanbieden definitief advies

Deze werkwijze heeft zich al bij verschillende gemeenten bewezen. De audit werkt zeer effectief. De doorlooptijd is zo kort mogelijk, en rapportage is praktisch, herkenbaar en compleet.

Referenties

Graag verstrekken wij u in een persoonlijk onderhoud de gewenste referenties en aanvullende informatie.

Meer informatie

Wil je graag meer weten of heb je specifieke vragen over de training? Neem gerust even contact op met Jeroen Busse. Je vindt zijn contactinformatie bovenin de rechterkolom van deze pagina.

portret van Jeroen Busse

Voor info neem contact op met:

Jeroen Busse

directeur

06-11920119