`

Algemene voorwaarden MariënburgGroep B.V.

Artikel 1 Toepasselijkheid

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen MariënburgGroep B.V., verder te noemen MariënburgGroep en opdrachtgevers betreffende deelname aan of opdracht tot het houden van cursussen, trainingen, coaching, intervisie, het uitoefenen van mediation alsmede andere vormen van opleiding, advisering, congressen c.a., in de ruimste zin van het woord, hierna te noemen ‘opdracht’.
 2. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts bindend indien en voor zover zij schriftelijk zijn bevestigd door MariënburgGroep.
 3. De Algemene inkoopvoorwaarden van de opdrachtgever zijn niet van toepassing, tenzij deze door MariënburgGroep schriftelijk zijn aanvaard.

Artikel 2 Totstandkoming van de overeenkomst

De overeenkomst met MariënburgGroep komt tot stand door:

 1. ondertekening van het daartoe bestemde inschrijvings- of aanmeldingsformulier door de opdrachtgever of deelnemer namens opdrachtgever;
 2. aanmelding per fax, e-mail of website van MariënburgGroep;
 3. retournering aan MariënburgGroep door opdrachtgever van de voor akkoord getekende offerte;
 4. schriftelijke bevestiging door MariënburgGroep aan de opdrachtgever van diens per e-mail, fax of anderszins verzonden aanmelding of opdracht.

Artikel 3 Annulering of verplaatsing

 1. Indien het voor MariënburgGroep onmogelijk is een activiteit geheel of gedeeltelijk uit te voeren, zulks ter beoordeling door MariënburgGroep, behoudt MariënburgGroep zich het recht voor de activiteit te verplaatsen naar een nader te bepalen datum dan wel te annuleren. Bij situaties van overmacht (zoals noodweer, vertraging in het verkeer of bij het openbaar vervoer, of persoonlijke omstandigheden bij vertegenwoordigers van MariënburgGroep) kan het voorkomen dat MariënburgGroep vlak voor of tijdens een cursusdag deze geheel of gedeeltelijk moet annuleren. Indien de dag om die reden geheel of gedeeltelijk wordt herhaald komen de daarmee gepaard gaande kosten voor een gelijk deel (50/50) voor rekening van MariënburgGroep en van de deelnemers aan de herhaaldag (hoofdelijk omgeslagen).
 2. MariënburgGroep behoudt zich het recht voor om welke reden dan ook de opdracht te annuleren. MariënburgGroep verplicht zich in dat geval inspanningen te plegen voor het bieden van een passend alternatief. De opdrachtgever of deelnemer ontvangt hiervan zo spoedig mogelijk bericht.
 3. Indien MariënburgGroep geen passend alternatief biedt, heeft de opdrachtgever of deelnemer recht op terugbetaling van de kosten. MariënburgGroep behoudt zich het recht voor zonder opgave van redenen een cursus te annuleren of deelname van een opdrachtgever dan wel de door opdrachtgever aangewezen deelnemer te weigeren, in welke gevallen de opdrachtgever recht heeft op terugbetaling van het door deze aan MariënburgGroep betaalde bedrag.
 4. Bij annulering door opdrachtgever of deelnemer van deelname aan een cursus, training of andere opleiding geldt de annuleringsregeling. Annuleren is alleen mogelijk:
  • kostenloos tot 30 werkdagen voorafgaand aan de activiteit waarvoor u zich aanmeldt.
  • tot 20 werkdagen voorafgaand tegen 50% van het aanmeldingstarief.
  • binnen 20 werkdagen voorafgaand tegen 100% van het aanmeldingstarief.
 5. Uitzondering ingeval van ernstige situaties, dit ter beoordeling door MariënburgGroep, wordt een bedrag van € 125,- in rekening gebracht voor gemaakte locatiekosten.
 6. Bij annulering door de opdrachtgever van de opdracht 30 dagen of langer voor aanvang van de opdracht, is de opdrachtgever verplicht 80% van de kosten te voldoen.
 7. Bij annulering door de opdrachtgever van de opdracht binnen een periode van 30 dagen voor aanvang van de opdracht, is de opdrachtgever verplicht de overeengekomen kosten geheel te voldoen.
 8. Ingeval de opdrachtgever na aanvang van de opdracht tussentijds annuleert of anderszins de uitvoering van de opdracht niet mogelijk maakt, is de opdrachtgever verplicht de kosten geheel te voldoen.
 9. Verplaatsing van de opdracht op verzoek van de opdrachtgever dan wel verplaatsing van deelname aan een cursus, training of andere opleiding, kan uitsluitend tot 30 dagen voor aanvang van de opdracht, met instemming van MariënburgGroep kostenloos geschieden.

Artikel 4 Vervanging

 1. De opdrachtgever/deelnemer kan in overleg met MariënburgGroep een ander dan de oorspronkelijk aangemelde persoon aan de cursus of training laten deelnemen.
 2. Lid 1 is eveneens van toepassing indien vervanging binnen 24 uur na annulering van de oorspronkelijke deelnemer aan MariënburgGroep wordt medegedeeld.
 3. Vervanging na de start van de cursus of training is niet meer toegestaan. Deze bepaling laat onverlet het recht van MariënburgGroep op grond van artikel 3.
 4. Indien een docent van MariënburgGroep ziek of door welke oorzaak ook verhinderd is een cursus- of trainingsdag te verzorgen dan zet MariënburgGroep een adequate vervanger in. De verplichtingen aan de zijde van de deelnemer of opdrachtgever blijven in dat geval hetzelfde, men kan er geen enkel recht aan ontlenen.
 5. Indien MariënburgGroep geen adequate vervanger kan inzetten, zulks ter oordeel van MariënburgGroep, dan wordt de dag geannuleerd en treedt artikel 3 in werking.

Artikel 5 Prijzen

Prijzen zijn onverbindend tenzij opgenomen in een schriftelijke overeenkomst zoals bedoeld in artikel 2.

Artikel 6 Betaling

 1. MariënburgGroep brengt de door de opdrachtgever verschuldigde vergoedingen in rekening door middel van een factuur. De opdrachtgever dient het verschuldigde bedrag te voldoen binnen 30 dagen na factuurdatum in de overeengekomen valuta, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, zonder aftrek, korting of compensatie.
 2. MariënburgGroep factureert aanvullend 2% kosten in verband met kredietbeperking. Bij betaling binnen de in lid 1 genoemde 30 dagen-termijn, zijn deze kosten niet verschuldigd.
 3. Bij betaling in strijd met lid 2 krijgt opdrachtgever een aanvullende factuur verhoogd met € 50,- aan administratie- en dervingskosten. Opdrachtgever is gehouden deze te voldoen.

Artikel 7 Administratie- en incassokosten

 1. Bij niet tijdige betaling conform artikel 6 lid 1, zendt MariënburgGroep een betalingsherinnering met nieuwe uiterste betaaldatum. In dat geval is MariënburgGroep bevoegd administratiekosten in rekening te brengen.
 2. Bij achterwege blijven van tijdige betaling is de opdrachtgever het openstaande factuurbedrag verhoogd met administratiekosten en wettelijke rente vanaf 30 dagen na oorspronkelijke factuurdatum, verschuldigd.
 3. Na toepassing van de leden 1 en 2, is MariënburgGroep bevoegd de vordering ter incasso uit handen te geven. In dat geval komen alle kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke kosten ten laste van de opdrachtgever. Daaronder zijn begrepen de kosten van incassobureaus en de kosten en het loon van deurwaarders, advocaten e.d., ook indien deze de in rechte toe te wijzen proceskosten overschrijden.

Artikel 8 Opschorting en uitsluiting

MariënburgGroep is gerechtigd de uitvoering van de opdracht onmiddellijk op te schorten dan wel deelname te weigeren, indien de opdrachtgever niet of niet tijdig aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan, zulks onverminderd de bepalingen van artikel 7.

Artikel 9 Auteursrecht

 1. Het auteursrecht op de door MariënburgGroep uitgegeven mailings, brochures, cursusmateriaal en presentaties berust bij MariënburgGroep, tenzij een andere auteursrechthebbende op het werk zelf is aangegeven.
 2. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van MariënburgGroep zullen door de opdrachtgever geen gegevens uit gedeelten en/of uittreksels of enig materiaal worden gepubliceerd of op welke wijze dan ook worden vermenigvuldigd.
 3. Het auteursrecht op rapporten, voorstellen en andere bescheiden dat voortkomt uit de werkzaamheden van MariënburgGroep, berust uitsluitend bij MariënburgGroep.

Artikel 10 Privacy

Registratie en verwerking van gegevens van deelnemers en opdrachtgevers vindt plaats conform de bepalingen van de Wet bescherming persoonsgegevens. Door het aangaan van een overeenkomst met MariënburgGroep wordt toestemming verleend voor automatische bewerking van de uit de overeenkomst verkregen persoonsgegevens. Deze persoonsgegevens zal MariënburgGroep uitsluitend gebruiken voor haar eigen activiteiten. MariënburgGroep zal de door haar verkregen persoonsgegevens beheren op de wijze die de wet voorschrijft.

Artikel 11 Uitvoering en aansprakelijkheid

 1. MariënburgGroep verplicht zich de gegeven opdracht naar beste inzicht en vermogen uit te voeren.
 2. MariënburgGroep aanvaardt uitsluitend aansprakelijkheid jegens de opdrachtgever voor schade ontstaan als gevolg van een direct aan MariënburgGroep toerekenbare tekortkoming bij de uitvoering van de overeengekomen activiteit of door een onrechtmatige daad van MariënburgGroep, doch slechts indien deze door de aansprakelijkheidsverzekering van MariënburgGroep is gedekt en voor zover de verzekeraar tot uitkering overgaat.
 3. In alle andere gevallen aanvaardt MariënburgGroep geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele schade of kosten van welke aard dan ook.

Artikel 12 Geschillenbeslechting

Partijen zullen bij een opgetreden geschil alvorens de rechter in te schakelen, zich inspannen het geschil in onderling overleg op te lossen, bij voorkeur via mediation. Als onderling overleg of mediation niet tot een oplossing leidt, staat het ieder der partijen vrij het conflict aan de burgerlijke rechter voor te leggen.

Artikel 13 Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 1. Op iedere overeenkomst tussen MariënburgGroep en een opdrachtgever of deelnemer is het Nederlands recht van toepassing.
 2. Geschillen voortvloeiende uit overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn en die niet behoren tot de competentie van de Kantonrechter, worden onderworpen aan de bevoegde rechter in plaats van vestiging van MariënburgGroep.

Artikel 14 Slotbepaling

 1. Verzoeken van opdrachtgever tot (vervolg)werkzaamheden of opdrachten voortvloeiend uit of verband houdend met een eerder door MariënburgGroep uitgevoerde opdracht, worden in eerste instantie aan MariënburgGroep gericht.
 2. Aanvragen voor het verzorgen van cursussen, trainingen e.d. die een docent of trainer in het kader van zijn werkzaamheden voor MariënburgGroep bereiken, worden naar MariënburgGroep doorgeleid.
 3. Opdrachtgever onderhandelt over zakelijke aangelegenheden uitsluitend met MariënburgGroep.
 4. Andere voorwaarden dan die van MariënburgGroep zijn niet van toepassing.

©2018

25 jaar
Dé gemeente en overheidsopleider
50.000+
Professionals
350+
Gemeenten