`

Btw-compensatiefonds

Als gemeenten en provincies diensten of goederen extern inkopen, betalen zij daarover btw. In tegenstelling tot bedrijven kunnen zij die btw niet terugvorderen van de Belastingdienst. Extern ingekochte diensten zijn daarom al snel duurder dan intern uitgevoerde activiteiten. Sinds 2003 kunnen gemeenten en provincies met het btw-compensatiefonds toch de btw terugvragen die ze hebben betaald over uitbesteed werk.

Voordelen van het btw-compensatiefonds

Het btw-compensatiefonds heeft de volgende voordelen:

  • Gemeenten, regionale instanties en provincies kunnen een betere afweging maken tussen uitbesteden of zelf uitvoeren en maken zo meer gebruik van de efficiencyvoordelen die kunnen worden * behaald bij uitbesteding.
  • Voor marktpartijen is er een eerlijker kans om bij gemeenten en provincies ‘binnen te komen’. Het voordeel speelt voor ondernemingen in een groot aantal sectoren zoals de reiniging en * vuilophaal, de aanleg en het onderhoud van infrastructuur, schoonmaak, catering, archivering en consultancy.
  • Voor ingewikkelde btw-constructies is bij compensatie van btw geen aanleiding meer. Oneigenlijk gebruik van regelgeving wordt tegengegaan.
  • Overheden kunnen flexibeler omgaan met het onderling uitlenen van personeel bij tijdelijke overbezetting of onderbezetting. Uitlenen brengt geen meerkosten door de btw meer met zich mee.
  • Financiering btw-compensatie

Het btw-compensatiefonds wordt gevuld door een korting op het gemeente- en provinciefonds. Voor de Rijksoverheid brengt de maatregel dus geen extra uitgaven met zich mee. Voor alle gemeenten en provincies gezamenlijk is per saldo geen sprake van een financieel voordeel of nadeel. Wel worden de mogelijkheden om opdrachten uit te besteden beter afgewogen, waardoor efficiencyvoordelen kunnen optreden.

Evaluatie btw-compensatiefonds

In september 2010 is het btw-compensatiefonds geëvalueerd. Deze evaluatie van het btw-compensatiefonds bestond uit een effectevaluatie en een beleidsdoorlichting. Het kabinet heeft besloten dat het btw-compensatiefonds wordt voortgezet. Dit heeft de staatssecretaris van Financiën de Tweede Kamer op 10 maart 2011 laten weten.

Bron: www.rijksoverheid.nl

25 jaar
Dé gemeente en overheidsopleider
50.000+
Professionals
350+
Gemeenten