`

Agenda

Masterclass Intrekking en Terugvordering

 • 10-10-2024
 • 09:30 - 16:30 uur
 • Utrecht

Masterclass Intrekking en Terugvordering

Rechtmatigheid, intrekken en terugvorderen in de Participatiewet

In de Masterclass Intrekking en Terugvordering staan we enerzijds stil bij de onzelfstandige terugvorderingsbesluiten, die in samenhang gelezen moeten worden met intrekking en herziening van recht op bijstand wegens fraude. Hierbij wordt zowel stil gestaan bij de zgn. Participatie-wet-inhoudelijke aspecten als bij Awb-procedurele aspecten. Vanuit oogpunt van de Awb staan we stil bij de vaststelling van de juiste beoordelingsperiode alsmede bij de toetsing van intrekkings- en terugvorderingsbesluiten aan het zorgvuldigheids- en het evenredigheidsbeginsel.

Anderzijds staan we stil bij de zelfstandige terugvorderingsgronden, met name de zaken over uitgesteld inkomen en vermogen, bijvoorbeeld naar aanleiding van ontvangst van achterstallig loon, een letselschadevergoeding of een erfenis. Ook staan we stil bij situaties wanneer een belanghebbende dit niet tijdig meldt en hoe hierbij dan een onderscheid gemaakt moet worden tussen verschillende beoordelingsperioden.

Daarnaast wordt stil gestaan bij de vraag of en zo ja, op welke wijze terugvordering benaderd zou kunnen worden vanuit een sociaal domein-perspectief en wat dit betekent voor de dringende redenen-toets. Tot slot wordt stilgestaan bij actuele jurisprudentie rondom de boete.

Doelgroep

Deze masterclass is ontwikkeld voor de ervaren medewerkers: soza-juristen, medewerkers terugvordering, medewerkers bezwaar en beroep, (juridisch) kwaliteitsmedewerkers, secretarissen en leden van commissies bezwaarschriften.

Voor de juridische kaders en praktische ontwikkelingen in het invorderingsrecht (4e tranche Awb en beslagrecht o.g.v. het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering, berekening beslagvrije voet) verwijzen wij u graag naar de cursus Terugvordering in praktijk.

Datum en locatie

De Masterclass wordt op donderdag 10 oktober van 9.30-16.30 uur in Utrecht gegeven.

Programma

I Het algemene kader bij intrekking en terugvordering van bijstand wegens schending van de inlichtingenverplichting

 • De schending inlichtingenverplichting als grondslag voor herziening, intrekking en terugvordering
 • De betekenis van het onderscheid tussen de objectieve en de subjectieve niet-nakoming inlichtingenverplichting in verband met de beoordeling van de verwijtbaarheid ervan bij intrekking en terugvordering van bijstand en de boeteoplegging en de doorwerking hiervan in de hoogte van de vordering
 • De verruimde reikwijdte van de inlichtingenverplichting onder de Participatiewet in verband met de kostendelersnorm
 • Schending inlichtingenverplichting als rechtsgrond voor opschorting en intrekking van bijstand (art. 54, lid 1 en lid 2 jo. lid 4 Participatiewet)
 • Het onderscheid tussen herziening, intrekking en beëindiging van bijstand, mede gelet op de beoordelingsperiode van een besluit
 • Bewijsrechtelijke kernpunten bij intrekkings- en terugvorderingsbesluiten wegens schending van de inlichtingenverplichting (art. 54, lid 3, 1e zin jo. art. 58, lid 1 PW) en de gevolgen hiervan bij een onjuiste beoordeling hiervan voor de hoogte van de terugvordering:
  • bewijslast college t.a.v. de relevante feiten i.v.m. schending inlichtingenverplichting
  • de leer van de verschuiving bewijslast i.v.m. het bewijs van het recht op bijstand
  • de nadere onderzoeksverplichting van het college
  • de verdedigbare reconstructie van feiten c.q. de schattingsjurisprudentie als basis voor de beoordeling van het recht op bijstand na schending inlichtingenverplichting
  • wanneer is het recht wel en wanneer niet vast te stellen
 • Matigingsjurisprudentie nog geldig a.g.v. herinvoering terugvorderingsverplichting voor het college bij schending inlichtingenverplichting op grond van de Wet aanscherping WWB/PW ?

II Veel voorkomende geschillen in terugvorderingszaken bij de bestuursrechter

 • Wijzigingen in de middelentoets o.g.v. de Participatiewet in de jurisprudentie van de CRvB, gelet op geldleningen, giften, op geld waardeerbare werkzaamheden (inkomsten uit hobby of internethandel), contante stortingen van derden op rekening van bijstandsgerechtigde en de doorwerking hiervan in terugvorderingszaken
 • Onderzoeksplicht van het college en bewijslast van de bijstandsgerechtigde bij:
  • verzwegen vermogen in buitenland
  • verzwegen inkomsten uit autohandel
  • verzwegen inkomsten uit hennepteelt- en handel
  • een verzwegen gezamenlijke huishouding
  • de vermeende duurzaam gescheiden levende echtgenoten
  • de hoofdelijke aansprakelijkheid van de verzwegen partner

III De voorbereiding van de zelfstandige terugvorderingsbesluiten:

 • Actuele jurisprudentie i.v.m. terugvordering i.v.m. later verkregen middelen (achterstallig loon, later uitbetaalde erfenis en (bijv. letselschade-)schadevergoeding

IV Actualiteiten zes-maanden-jurisprudentie i.v.m. herinvoering terugvorderingsverplichting voor het college bij schending inlichtingenverplichting op grond van de Wet aanscherping WWB/PW

V Actualiteiten bestuurlijke boete

 • De verzwaarde onderzoeksplicht en bewijslast van het college bij boeteoplegging;
 • De reikwijdte van de “indringende toetsing van het boetevoornemen aan het evenredigheidsbeginsel” gelet op de recente uitspraken van de CRvB;
 • De toetsing van de verminderde mate van verwijtbaarheid van belanghebbende i.v.m. de persoonlijke omstandigheden van belanghebbende o.g.v. het nieuwe voorstel in 2016 tot aanpassing van het Boetebesluit en art. 18 a Pw;
 • De betekenis van tekortkomingen in de uitvoering van het handhavingsbeleid door het college voor de beoordeling van de hoogte van de boete;
 • Procedurele kernpunten bij boeteoplegging: tijdigheid van de cautie, het horen van de belanghebbende en taalhulp, eisen aan het boete-rapport.

Expertisecentrum en helpdesk

Heb je na de training nog vragen? Wij helpen je graag verder. Tot drie maanden na de cursus is deze service zelfs gratis als we je vragen per mail of telefonisch kunnen beantwoorden. Maak daar gebruik van: ons expertisecentrum staat voor je klaar!

Kosten

De kosten voor de cursus zijn € 525,- per persoon. Bij dit bedrag zijn inbegrepen: koffie, thee, lunch en cursusmateriaal. Een certificaat van deelname is facultatief. De gemeente kan de Btw verrekenen met haar Btw-compensatiefonds.

Meer informatie

Wil je graag meer weten of heb je specifieke vragen over de training? Neem gerust contact op. Onze contactinformatie vind je bovenin de rechterkolom van deze pagina.

Incompany

We verzorgen deze training ook incompany. Het programma wordt dan helemaal op maat ingevuld, met zeer gerichte aandacht voor de uitdagingen en kansen binnen jouw organisatie. Wil je een opleidingsvoorstel aanvragen of gewoon even overleggen over de wensen en mogelijkheden? Klik dan op de Incompany-button in de rechterkolom van deze pagina. Liever eerst even contact via telefoon of e-mail? Kijk dan in de rechterkolom, want daar vind je onze contactgegevens. Wij helpen je graag verder.

portret van docent Harry van der Linden

Uw docent

Harry van der Linden

Mr. Harry van der Linden werkt als juridisch kwaliteitsmedewerker met de taakaccenten Handhaving en Bezwaar en Beroep. Hij is op het scherpst van de snede in zaken waarin administratief bewijsrecht en het Awb-bestuursprocesrecht centraal staan (met focus op de methodiek van rechterlijke toetsing), recht door zee en liefhebber van een multidisciplinaire benadering van problemen daar waar dat nodig is.

Harry geeft zijn cursisten alle ruimte om vragen te stellen en is zeer goed ingevoerd in jurisprudentie. Hij presenteert zijn cursisten graag verrassende inzichten en onverwachte invalshoeken. Want ‘gaan voor een juridisch gelijk en juridische precisie is één, het vinden en behouden van draagvlak voor een echte oplossing is een ander verhaal.’ Aldus Harry. Dat is dus wat je (ook) leert tijdens zijn training: ga “niet-geharnast” zaken in, leef je in en heb respect voor de wederpartij en zoek naar praktische oplossingen in een juridisch kader die voor beide partijen aanvaardbaar zijn.

portret van Onderwijsteam

Voor info neem contact op met:

Onderwijsteam

Mariënburggroep

055-7998030

Gemiddelde beoordeling
8,5
25 jaar
Dé gemeente en overheidsopleider
50.000+
Professionals
350+
Gemeenten