`

Incompany training


Opleiding Jeugdconsulent

In 2015 is de gemeente verantwoordelijk geworden voor een groot gedeelte van de jeugdhulp in gezinnen. Deze transitie is vastgelegd in de Jeugdwet. Een belangrijke doelstelling van de Jeugdwet is het versterken van de eigen kracht van de jeugdige en het vergroten van het zelf oplossend vermogen van diens gezin en zijn omgeving.

Tijdens de Opleiding Jeugdconsulent ervaart de deelnemer de gemeentelijke werkomgeving en de casuïstiek waarmee de jeugdconsulent te maken heeft. Het is een traject van formeel leren met een hoog praktijkgehalte. Praktijkgericht leren staat voorop. Het geleerde moet direct in de praktijk toepasbaar zijn.

Uitgangspunt: deelnemers hebben een SJD/hbo-achtergrond of vergelijkbaar.

Einddoel: voldoende basiskennis om als beginnend jeugdconsulent te kunnen werken.

Programma opleiding

Het programma bestaat uit een aantal onderdelen. Dat zijn:

 • Kennismaking met de gemeente als werkomgeving
 • Bespreking Jeugdwet inhoud
 • Jeugdwet en Awb
 • Jeugdwet, gedwongen kader en familierecht
 • Wet maatschappelijke ondersteuning
 • Participatiewet en Wet gemeentelijke schuldhulpverlening
 • Casus; Integratie van de verschillende onderdelen; ondersteuningsplan

Programma uitgewerkt

Kennismaking met de gemeente als werkomgeving - dag 1

 • Mijn omgeving
  • Wie kom ik tegen; wat doen ze
 • Waarom doe ik wat ik doe
 • Bevoegdheden en verantwoordelijkheden
 • Juridisch, o.a.
  • Gemeenterecht
  • Bestuursrecht
 • Bestuur, o.a.
  • Gemeenteraad
  • College van burgemeester en wethouders
  • Burgemeester
  • Beleid
  • Regelgeving
 • Wat is mijn rol en verantwoordelijkheid als jeugdconsulent
  • Ambtelijke organisatie
  • Mijn verwachtingen
  • Wat verwacht een ander van mij
  • Welke bijdrage lever ik
 • Wat heb ik (nog) nodig

Bespreking Jeugdwet - dag 2

Jeugdwet inhoud

 • Jeugdwet, regeling Jeugdwet en gemeentelijke verordening
 • Doelen Jeugdwet
 • Verantwoordelijkheden gemeente
 • Partners
 • Jeugdhulpplicht
 • Samenwerking jeugdhulp en passend onderwijs
 • Begrippen in de wet
 • Toegang tot de jeugdhulp
 • Proces binnen Jeugdwet (van aanvraag tot besluit)
 • Vormen van jeugdhulp
 • Rechtsbescherming
 • Casus: Werken met de wet, regeling en verordening

Bespreking Jeugdwet - dag 3

Jeugdwet en Awb

De volgende thema’s komen aan de orde:

 • De verhouding Jeugdwet en Awb
  • Algemene beginselen van behoorlijk bestuur
  • Belanghebbenden
  • Rechtsbescherming
  • Het herkennen van een aanvraag
  • De onderzoeksverplichting van het college
  • Gespreksverslag en de beschikking
  • Het kunnen hanteren van beslistermijnen, het begin en het einde, de verlenging en opschorting daarvan
  • Het voorbereiden van de beschikking
  • De inrichting van de beschikking, waarbij de door de verordening en de Awb voorgeschreven elementen adequaat worden weergegeven
  • De rol van de adviseur
 • De bevoegdheidsvraag: mandaat of niet
 • Hoofdlijnen van de jurisprudentie Jeugdwet
 • Casuïstiek

Bespreking Jeugdwet – dag 4

Jeugdwet, gedwongen kader en familierecht

De volgende thema’s komen aan de orde:

 • Gedwongen kader/kinderbescherming
  • De ondertoezichtstelling
  • De voorlopige ondertoezichtstelling
  • De uithuisplaatsing
  • De uithuisplaatsing in een gesloten accommodatie
  • De gezagsbeëindiging
 • Familierechtelijke aspecten
  • Geschillen omtrent de uitoefening van het gezag
  • Geschillen over het gezag
  • Hoofdverblijf, omgang en informatie
  • Echtscheiding
 • Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg en de Wet zorg en dwang
  • De Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg
  • Wet zorg en dwang

Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) – dag 5

Wmo

De volgende thema’s komen aan de orde:

 • Wat is de Wmo
 • Grondbeginselen uitgangspunten en begrippen in de Wmo 2015
 • Onderscheid algemene voorzieningen en maatwerkvoorzieningen
 • Melding, onderzoek en aanvraag (toegangsprocedure)
 • Doelgroep; wie zijn de cliënten
 • Toegangscriteria
 • Rol van het keukentafelgesprek
 • Juridisch kader
  • Wet
  • Verordening
  • Uitvoeringsbesluit en uitvoeringsregeling Wmo
  • Relatie met andere wetgeving
 • Verstrekkingsvormen
 • Maatwerk
 • Eigen bijdrage
 • Rechtsbescherming
 • Casuïstiek

Participatiewet en Wet gemeentelijke schuldhulpverlening – dag 6

Participatiewet

De volgende thema’s komen aan de orde:

 • Grondbeginselen en uitgangspunten
 • Kernbegrippen
 • Kring van rechthebbenden
 • Uitsluitingsgronden
 • Het recht op bijstand
 • Vormen van bijstand
 • De middelentoets
 • Berekenen van de hoogte van de bijstand
 • Verplichtingen en aanvullende voorwaarden
 • Gevolgen van het niet nakomen van verplichtingen
  • Opschorten, intrekken, herzien, terug- en invorderen, afstemming en boete
 • Rechtsbescherming
 • Casuïstiek

Wet gemeentelijke schuldhulpverlening

De volgende thema’s komen aan de orde:

 • Verkenning Wet gemeentelijke schuldhulpverlening (Wgs)
  • Begrippen
  • Instrumenten
  • Bevoegdheden
  • Gedragscode Schuldhulpverlening
  • NEN 8048
 • Schuldhulpverleningstraject
  • Stabilisatiefase
   • Aanmelding
   • Intake
  • Schuldsaneringsfase
   • Zelfredzaamheid
   • Vaststellen probleem
   • Budgetbeheer
   • Beschermingsbewind
   • Rol schuldhulpverlener
   • 120 dagen model
   • Inkomen
   • VTLB
 • Relatie met schuldeisers
  • Akkoord en minnelijke schuldregeling
   • NVVK convenanten
  • Niet akkoord
   • Dwangakkoord
   • Voorlopige Voorziening
   • Moratorium
   • Wsnp
 • Wettelijke schuldsanering personen; Wsnp
  • Procedure
  • Rol rechtbank
  • Bewindvoerder
  • Boedelrekening

Casus; Integratie van de verschillende onderdelen – dag 7

Dit onderdeel vormt de afronding van het theoretische blok. De deelnemers werken aan een integrale casus waarin alle besproken en geleerde onderwerpen aan de orde kunnen komen. De casus is een zo goed mogelijke weergave van de dagelijkse praktijk van de jeugdconsulent.

De deelnemers schrijven een ondersteuningsplan en presenteren de resultaten.

De dag wordt afgerond met een gezamenlijke reflectie.

Opleiding geaccrediteerd door Stichting Kwaliteitsregister Jeugd

De opleiding Jeugdconsulent is door de Stichting Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ) geaccrediteerd. Je ontvangt een certificaat van deelname. Het totaal aantal geaccrediteerde punten voor deze opleiding: 62.40

Expertisecentrum en helpdesk

Heb je na de opleiding nog vragen? Wij helpen je graag verder. Tot drie maanden na de opleiding is deze service zelfs gratis als we je vragen per mail of telefonisch kunnen beantwoorden. Maak daar gebruik van: ons expertisecentrum staat voor je klaar!

Meer informatie

Wil je graag meer weten of heb je specifieke vragen over de training? Neem gerust even contact op met Jeroen Busse. Je vindt zijn contactinformatie bovenin de rechterkolom van deze pagina.

Incompany

We verzorgen deze training ook incompany. Het programma wordt dan helemaal op maat ingevuld, met zeer gerichte aandacht voor de uitdagingen en kansen binnen jouw organisatie. Wil je een opleidingsvoorstel aanvragen of gewoon even overleggen over de wensen en mogelijkheden? Klik dan op de Incompany-button in de rechterkolom van deze pagina. Liever eerst even contact via telefoon of e-mail? Kijk dan ook in de rechterkolom, want daar vind je de contactgegevens van Jeroen Busse. Hij helpt je graag verder.

portret van Jeroen Busse

Voor info neem contact op met:

Jeroen Busse

directeur

06-11920119

25 jaar
Dé gemeente en overheidsopleider
50.000+
Professionals
350+
Gemeenten