`

Incompany training


Sociaal wijkteam, gemeente en de wet(ten)

Op 1 januari 2015 traden de Jeugdwet en de Wmo-2015 in werking. Deze wetten kennen een cliëntbenadering die is gebaseerd op eigen kracht en eigen probleemoplossend vermogen. Ook zijn deze wetten gegrond op het streven naar onderlinge overeenstemming op het gebied van de inzet van hulp of compensatie. Waar mogelijk vanuit een integrale probleembenadering. Hierin vervullen de Sociale Wijkteams een onmisbare sleutelrol!

Kenmerk van een Sociaal Wijkteam is, dat die zijn werkzaamheden buiten de muren van het gemeentehuis uitvoert. De bemensing van een Sociaal Wijkteam is niet (primair) bestuurlijk en ambtelijk georiënteerd, doch veelal afkomstig uit de werksoorten die in het Wijkteam zijn samengebracht.

Niettemin voert een Sociaal Wijkteam, evenals een vakafdeling binnen de muren van het gemeentehuis, wetgeving uit namens het gemeentebestuur. Het gaat immers om uitvoering van taken die Jeugdwet en Wmo-2015 bij gemeenteraad en college neerleggen. En waarvoor de gemeenteraad verordeningen heeft vastgesteld.

In de verordeningen Jeugdhulp en Maatschappelijke ondersteuning legt de betreffende gemeenteraad vast op welke wijze en tot welk niveau in die gemeente beide wetten worden uitgevoerd. Ook staan er procedurele bepalingen in. Met veel van die bepalingen hebben de Sociale Wijkteams dagelijks te maken. Denk hierbij aan de definitie van “hulpvraag” en hoe te handelen met een hulpvraag. Wat is het verschil tussen melding, hulpvraag en aanvraag, wanneer gaat een wettelijke beslistermijn van start? Maar ook de organisatie en afhandeling van een keukentafelgesprek wordt in deze verordeningen geregeld.

Feitelijk, maar ook juridisch, is een Sociaal Wijkteam in alle opzichten een verlengstuk van “de gemeente”. Het college (in de persoon van de wethouder Sociaal Domein) is richting de gemeenteraad verantwoordelijk voor de werkzaamheden van een Sociaal Wijkteam, voor zover het gaat om de uitvoering van Jeugdwet, Wmo-2015 en hierop gebaseerde verordeningen.

Dit betekent dat binnen een Sociaal Wijkteam kennis en inzicht omtrent de gemeentelijke organisatie en de plaats van de wet en de verordening noodzakelijk is. Elk keukentafelgesprek kan immers uitmonden in een procedure bij de bestuursrechter. Maar ook bestaat de mogelijkheid van het indienen van een klacht naar aanleiding van een bejegening richting een cliënt. In meerdere opzichten is een Sociaal Wijkteam dan ook “kwetsbaar” te noemen.

Speciaal voor de Sociale Wijkteams is een eendaagse cursus ontwikkeld. In deze cursus wordt specifieke kennis aangereikt over de organisatie van de gemeente en de verhouding met het Sociaal Wijkteam. Daarnaast wordt, op de achtergrond en werkzaamheden afgestemde, aandacht besteed aan de plaats, rol en functie van wetgeving (waaronder de verordening) binnen de werkzaamheden van een Sociaal Wijkteam.

De volgende onderwerpen zullen worden behandeld:

 • Plaats gemeente in Nederlands staatsbestel; ontwikkeling participatiesamenleving
 • Inrichting en organisatie van de gemeente; verhouding met Sociaal Wijkteam
 • Stakeholders binnen en buiten de gemeentelijke organisatie; gevolgen voor Sociaal Wijkteam
 • Mogelijkheden gemeenteraad(slid) bij uitvoering Jeugdwet en Wmo-2015
 • Verschillende categorieën wetgeving, en hoe een wettelijke bepaling moet worden uitgelegd en toegepast
 • De betekenis van de begrippen attributie, delegatie en mandaat, en de gevolgen hiervan voor de verantwoordelijkheid voor een genomen besluit
 • De verhouding Wmo, Verordening maatschappelijke ondersteuning en Awb
 • Algemene beginselen van behoorlijk bestuur, specifiek toegepast binnen het Sociaal Domein
 • Juridische betekenis van het keukentafelgesprek
 • Het juridische belang van het gespreksverslag
 • Het herkennen van een hulpvraag, melding en aanvraag
 • Vormt het ondertekend gespreksverslag de basis voor een beschikking? Wat betekent dit voor de inrichting en setting van het gesprek en welke eisen moeten worden gesteld aan de kwaliteit en inrichting van het gespreksverslag?
 • Het verschil tussen een beschikking en een andere brief
 • Het kunnen hanteren van beslistermijnen, het begin en het einde, de verlenging en de opschorting daarvan
 • Vragen uit de praktijk van de deelnemers
 • Casusbehandeling

Expertisecentrum en helpdesk

Heb je na de training nog vragen? Wij helpen je graag verder. Tot drie maanden na de cursus is deze service zelfs gratis als we je vragen per mail of telefonisch kunnen beantwoorden. Maak daar gebruik van: ons expertisecentrum staat voor je klaar!

Meer informatie

Wil je graag meer weten of heb je specifieke vragen over de training? Neem gerust even contact op met Jeroen Busse. Je vindt zijn contactinformatie bovenin de rechterkolom van deze pagina.

Incompany

We verzorgen deze training enkel incompany. Het programma wordt dan helemaal op maat ingevuld, met zeer gerichte aandacht voor de uitdagingen en kansen binnen jouw organisatie. Wil je een opleidingsvoorstel aanvragen of gewoon even overleggen over de wensen en mogelijkheden? Klik dan op de Incompany-button in de rechterkolom van deze pagina. Liever eerst even contact via telefoon of e-mail? Kijk dan ook in de rechterkolom, want daar vind je de contactgegevens van Jeroen Busse. Hij helpt je graag verder.

portret van Jeroen Busse

Voor info neem contact op met:

Jeroen Busse

directeur

06-11920119

25 jaar
Dé gemeente en overheidsopleider
50.000+
Professionals
350+
Gemeenten