`

Agenda

Maken van verordeningen, nadere regels en beleidsregels

Maken van verordeningen, nadere regels en beleidsregels

 • 01-10-2024
 • 09:30 - 16:30 uur
 • Utrecht

Maken van verordeningen, nadere regels en beleidsregels

Hoe, wat; do’s en don’ts

In elke gemeente zijn enkele honderden lokaal vastgestelde regelingen van kracht. Het merendeel daarvan is vastgesteld door de gemeenteraad (verordeningen), de rest door het college (nadere regels en beleidsregels), en een enkele door de burgemeester (noodverordening). Bij de voorbereiding van een verordening kan vaak gebruik worden gemaakt van een landelijk ontwikkeld model. Maar er zullen voornamelijk zelf keuzes moeten worden gemaakt. Immers een verordening is een weerspiegeling van de “lokale wil en urgentie om te regelen”.

Het maken van een verordening vereist kennis van regelgevingstechniek. Een verordening is gemaakt om gedurende langere tijd gebruikt te worden. Het is (letterlijk) de wettelijke basis voor het geven van beschikkingen, en wordt door de bestuursrechter gebruikt om te toetsen of een bestreden beschikking wel of niet in stand kan blijven.

Verordeningen en/of nadere regels en/of beleidsregels blijken in de praktijk niet altijd “juridisch houdbaar”. Ook is niet altijd goede aandacht besteed aan de onderlinge afstemming. Onduidelijkheid over de vraag wanneer de raad en wanneer het college bepaalde zaken moet regelen, kan de rechtmatigheid aantasten van beschikkingen. Bij inrichting van een verordening kan het ook relevant zijn of aan het college wel of geen beoordelingsruimte moet worden gegeven bij het nemen van een besluit over rechten en plichten van een cliënt. Hiertoe hoort ook de vraag of en zo ja, hoe om te gaan met zgn. wetsinterpreterende beleidsregels. Hebben deze soort beleidsregels een zelfde status als de beleidsregels als bedoeld in artikel 4:80 Awb?

Tot slot blijkt bij meerdere gemeenten grote belangstelling te zijn voor deregulering en meer uniformiteit in het uitvoeringsproces in het sociaal domein én het bijbehorende regelgevend kader. In verband hiermee is anno 2019 actueel geworden de nieuwe mogelijkheden en inzichten die “de omgekeerde verordening” biedt aan gemeenten in het sociaal domein. Meer integraliteit op regelgevend niveau in het sociaal domein en meer de klant centraal, zijn belangrijke kernwaarden. Belangrijke rechtsvragen hierbij zijn of dit past binnen de wettelijke kaders van de Pw, Wmo 2015 en Jw en of er voldoende rechtsbescherming is voor de cliënt.

Al deze ontwikkelingen op regelgevend niveau binnen het sociaal domein maken de vraag actueel wat er komt kijken bij de voorbereiding en ontwikkeling van de verschillende soorten gemeentelijke regelgeving. Om aan de kennisbehoefte voor het maken van verordeningen, nadere regels en beleidsregels tegemoet te komen, is deze cursus ontwikkeld. Hierbij zal uitgebreid stil worden gestaan bij voorbeelden uit de uitvoeringspraktijk.

De volgende onderwerpen worden behandeld

De wettelijke grondslag van de diverse soorten gemeentelijke regelgeving

 • Soorten gemeentelijke regelgeving in samenhang met de kernbegrippen van de Gemeente- wet, zoals autonomie en medebewind, attributie en delegatie alsmede in samenhang gezien met de dualistische relatie tussen raad en college op grond van de Gemeentewet.
 • Het verschil tussen een verordening van de gemeenteraad enerzijds en nadere regels van het college anderzijds in samenhang met de vraag welke wettelijke criteria leidend zijn bij de bevoegdheidstoedeling aan de raad en het college vanuit zowel inhoudelijk oogpunt gezien vanuit de Pw/Wmo 2015 en/of de Jw als vanuit oogpunt van de Awb en de Gemeentewet.
 • Het “typische” karakter van een noodverordening, idem van nadere regels
 • Het verschil tussen beleidsregels en nadere regels
 • De bevoegdheidsgrondslag voor het vaststellen van (beleids)regels
 • Het verschil tussen beleidsregels en een werkinstructie op uitvoerend niveau
 • Hoe wordt een wijziging in gemeentelijke regelgeving vastgesteld?

Procedurele juridisch-technische aspecten bij de inhoudelijke vormgeving van gemeentelijke regelgeving en de bekendmaking ervan

 • De opbouw van een verordening in hoofdstukken en paragrafen; welke onderwerpen dienen te worden geregeld aan het begin van een verordening, welke aan het einde ervan;
 • Het belang van eenduidige begripsomschrijving in gemeentelijke regelgeving en de afstemming op wettelijke begrippen - do’s en don’ts
 • Het onderscheid tussen gebonden en vrije bevoegdheden bij de uitvoering door het college bij de uitvoering van wetten
 • Het onderscheid tussen een uitputtende regeling van onderwerpen in een verordening en een ten dele vastlegging ervan in een verordening een nadere uitwerking ervan in nadere regels en/of beleidsregels
 • De uitzonderingsbepalingen en hardheidsclausules in verordeningen en beleidsregels
 • Hoe is de inwerkingtreding geregeld en hoe het overgangsrecht over lopende aanvragen, hercontroles en bezwaar- en beroepschriften
 • De bekendmaking van gemeentelijke regelgeving en beleidsregels en de wijzing hiervan

Aanpak

De bovenstaande onderwerpen zullen nader worden toegelicht aan de hand van voorbeelden uit de praktijk en de hieruit voortvloeiende leermomenten, mede vanuit de jurisprudentie over de rechterlijke toetsing van gemeentelijke regelgeving in het sociaal domein. Uiteraard is er ook ruimte voor casusbehandeling.

Deelnemers

De cursus is geschikt en bestemd voor elke (beleids)medewerker dan wel juridisch kwaliteitsmedewerker tot wiens taak het behoort om nieuwe gemeentelijke regelgeving dan wel een wijziging in bestaande regelgeving voor te bereiden. Het volgen van deze cursus stelt de deelnemer in staat om juridisch verantwoorde regelingen te vervaardigen.

Expertisecentrum en helpdesk

Heb je na de training nog vragen? Wij helpen je graag verder. Tot drie maanden na de cursus is deze service zelfs gratis als we je vragen per mail of telefonisch kunnen beantwoorden. Maak daar gebruik van: ons expertisecentrum staat voor je klaar!

Kosten

De kosten voor de cursus zijn € 445,- p.p. excl. btw. De gemeente kan de Btw verrekenen met haar Btw-compensatiefonds.

Meer informatie

Wil je graag meer weten of heb je specifieke vragen over de training? Neem gerust contact op. Onze contactinformatie vind je bovenin de rechterkolom van deze pagina.

Incompany

We verzorgen deze training ook incompany. Het programma wordt dan helemaal op maat ingevuld, met zeer gerichte aandacht voor de uitdagingen en kansen binnen jouw organisatie. Wil je een opleidingsvoorstel aanvragen of gewoon even overleggen over de wensen en mogelijkheden? Klik dan op de Incompany-button in de rechterkolom van deze pagina. Liever eerst even contact via telefoon of e-mail? Kijk dan in de rechterkolom, want daar vind je onze contactgegevens.

portret van docent Harry van der Linden

Uw docent

Harry van der Linden

Mr. Harry van der Linden werkt als juridisch kwaliteitsmedewerker met de taakaccenten Handhaving en Bezwaar en Beroep. Hij is op het scherpst van de snede in zaken waarin administratief bewijsrecht en het Awb-bestuursprocesrecht centraal staan (met focus op de methodiek van rechterlijke toetsing), recht door zee en liefhebber van een multidisciplinaire benadering van problemen daar waar dat nodig is.

Harry geeft zijn cursisten alle ruimte om vragen te stellen en is zeer goed ingevoerd in jurisprudentie. Hij presenteert zijn cursisten graag verrassende inzichten en onverwachte invalshoeken. Want ‘gaan voor een juridisch gelijk en juridische precisie is één, het vinden en behouden van draagvlak voor een echte oplossing is een ander verhaal.’ Aldus Harry. Dat is dus wat je (ook) leert tijdens zijn training: ga “niet-geharnast” zaken in, leef je in en heb respect voor de wederpartij en zoek naar praktische oplossingen in een juridisch kader die voor beide partijen aanvaardbaar zijn.

portret van Onderwijsteam

Voor info neem contact op met:

Onderwijsteam

Mariënburggroep

055-7998030

Gemiddelde beoordeling
8,4
25 jaar
Dé gemeente en overheidsopleider
50.000+
Professionals
350+
Gemeenten