`

Incompany training


Juridisch Rapporteren in Wmo Fraudezaken

Tijdens de cursus Juridisch Rapporeren in Wmo Fraudezaken leert u een rapport schrijven dat kan dienen als onderbouwing van een Wmo-rechtmatigheids- en/of Wmo-fraudeondezoek tegen Wmo-gerechtigde of de betreffende zorgaanbieder. Ook gaan we aan de slag om het niveau van rapporteren te verhogen en om de juridisch toets te doorstaan.

Handhaving en het rapporteren in Wmo- en Jeugdwet (fraude)zaken kan complex zijn. In de Wmo uitvoeringspraktijk is zorgcontinuïteit erg belangrijk. Dit kan wringen wanneer er aantoonbare zorgvragen spelen én er tegelijkertijd ook meerdere signalen zijn van mogelijk onrechtmatig gebruik van zorggelden.

Rechtmatigheidsvragen kunnen ook spelen wanneer blijkt dat de vaststelling van het recht en de omvang ervan wel rechtmatig hebben plaats gevonden, doch bij de uitvoering ervan door betrokkene zelf en/of de zorgaanbieder er anders of minder wordt geleverd dan is vastgesteld. Belangrijke rechtsvraag hierbij is, hoe stel je dit vast, hoe controleer je dit als college van B&W, welke bronnen raadpleeg je jegens de klant dan wel de zorgaanbieder.

Als het gaat om de klant, bestaat er een goed verslag en deugdelijk verslag van het keukentafelgesprek en zijn hierbij de wettelijke eisen van het meldingsonderzoek in acht genomen? Heeft er wel of niet nog vervolgonderzoek plaats gevonden in verband met de ingediende aanvraag? Is bij het onderzoek en de behandeling van de aanvraag het Wmo-stappenplan gevolgd, zoals dat eerder door de CRvB is vastgesteld? Is de beschikking voldoende en deugdelijk gemotiveerd? Is het begeleidingsplan of plan hulp bij het huishouden voldoende deugdelijk uitgewerkt en gemotiveerd? Voldoet dit plan aan de eisen zoals die staan uitgewerkt in de Wmo verordening en/of bijbehorende beleidsregels?

Als het gaat om de zorgaanbieder, heeft de handhaver voldoende oog voor de gestelde eisen aan de zorgaanbieder zoals die staan uitgewerkt in de samenwerkingsovereenkomst tussen het college en de zorgaanbieder? Hoe is het toezicht op de kwaliteit van de geleverde zorg geregeld? Wat zijn de inzichten hierover van de kwaliteitsmedewerker en de betrokken Wmo-beleidsmedewerker?

En stel dat je vaststelt dat er sprake is van een schending inlichtingenplicht door de Wmo-gerechtigde dan wel door de zorgaanbieder, welke gevolgen heeft dit dan voor het eerder toegekende recht? Op grond van welke criteria wordt de keuze gemaakt voor:

  • beëindiging van het recht, òf
  • herziening van de hoogte van het recht naar de toekomst toe, òf
  • een kwaliteitsslag in de motivering van de beschikking en/of het bijbehorende ondersteuningsplan, òf
  • intrekking en terugvordering van een eerder verleend PGB of andere zorggelden?
  • En hoe dient hierbij het uitgangspunt van zorgcontinuïteit te worden afgewogen?

De juristen, bezwaarcommissies, rechters, advocaten en de CRvB hebben over het bovenstaande ook inzichten en ideeën. De kernvraag is dus of de handhaver in staat is geweest om de rechter en andere juridisch medewerkers, “mee te nemen“ in zijn of haar verslag van onderzoek òf dat het verslag een zoekplaatje is geworden voor de lezer. MariënburgGroep leert u om die reden op chronologische wijze schriftelijk verslag te leggen van het onderzoek, zodat die de toets van de zorgvuldigheids- en motiveringsbeginselen doorstaat.

Werkwijze

De cursist wordt gevraagd zijn of haar rapportage aan te leveren voorafgaand aan de cursus. De docent zal alle rapportages beoordelen. Zijn bevindingen dienen als leidraad tijdens de cursus.

Bij de uitwerking van de doelstellingen wordt de cursist onder andere geleerd om een vaste structuur te volgen in de opbouw van zijn of haar rapportage. Leidend hierbij is een duidelijke markering van de feitelijke aanleiding van het onderzoek enerzijds en de uitwerking hiervan in relevante rechtsvragen in het kader van een Wmo-rechtmatigheids-/ fraudeonderzoek anderzijds jegens de Wmo-gerechtigde en/of de zorgaanbieder.

Deze rechtsvragen verwijzen naar de vaste juridische stappen van het Wmo-stappenplan zoals dat eerder door de CRvB in zijn rechtspraak is vastgesteld. Op basis van “dit ankermoment” wordt vervolgens een uitwerking hiervan gegeven middels diverse onderzoeksmethoden op basis waarvan de relevante feiten worden vastgesteld én welke link dit heeft met de eerder gestelde rechtsvragen.

Tevens wordt specifiek aandacht besteed aan de wijze van rapporteren. Hierbij wordt gelet op de gehanteerde woordkeuze opdat een objectieve stijl van schrijven gevolgd wordt. Ook de structuur van het rapport is een aandachtspunt, waaronder ook begrepen de toets aan de AVG en andere aspecten in verband met de toelaatbaarheidstoets. Dit is niet alleen van belang voor de vraag of de lezer op toegankelijke en gemakkelijke wijze kennis kan nemen van het rapport. Ook wordt hiermee een verbinding gelegd met de stappen in het vorengenoemde Wmo-stappenplan zoals de CRvB dat voor ogen heeft. Tot slot wordt ook uitgebreid stil gestaan bij de eisen zoals die gelden voor een adequate samenvatting van het handhavingsonderzoek en de conclusies die de handhaver verbindt aan zijn onderzoek.

Doelstelling

Het doel van deze cursus is dat de cursist op basis van een gestructureerde aanpak een transparant rapport leert schrijven dat kan dienen als onderbouwing van een Wmo-rechtmatigheids- en/of Wmo-fraudeonderzoek jegens de Wmo-gerechtigde dan wel de betreffende zorgaanbieder. Tevens beogen we een grotere uniformiteit en professionaliteit alsmede een hoger niveau van rapporteren onder de deelnemers te bereiken ten einde het doorstaan van de juridische toets.

Een dergelijk rapport borgt dat een bezwaarschriftencommissie en/of een rechter inzicht krijgt in de wijze waarop het college onderzoek heeft gedaan, relevante feiten heeft vastgesteld en de gevolgen hiervan heeft beoordeeld voor het recht op een Wmo-voorziening. Wanneer een college op deze wijze verantwoording aflegt aan een bezwaarschriftencommissie of een rechter, dan kan een gesprek over een Wmo-rechtmatigheids- of Wmo-fraudebesluit ook op gerichte wijze gevoerd worden en wordt daardoor de kans groter dat het besluit in een bezwaar- en/of beroepsprocedure ook echt stand houdt.

Meer informatie

Wil je graag meer weten of heb je specifieke vragen over de training? Neem gerust even contact op met Jeroen Busse. Je vindt zijn contactinformatie bovenin de rechterkolom van deze pagina.

Incompany

We verzorgen deze cursus enkel incompany. Het programma wordt dan helemaal op maat ingevuld, met zeer gerichte aandacht voor de uitdagingen en kansen binnen jouw organisatie. Wil je een opleidingsvoorstel aanvragen of gewoon even overleggen over de wensen en mogelijkheden? Klik dan op de Incompany-button in de rechterkolom van deze pagina. Liever eerst even contact via telefoon of e-mail? Kijk dan ook in de rechterkolom, want daar vind je de contactgegevens van Jeroen Busse. Hij helpt je graag verder.

portret van docent Harry van der Linden

Uw docent

Harry van der Linden

Mr. Harry van der Linden werkt als juridisch kwaliteitsmedewerker met de taakaccenten Handhaving en Bezwaar en Beroep. Hij is op het scherpst van de snede in zaken waarin administratief bewijsrecht en het Awb-bestuursprocesrecht centraal staan (met focus op de methodiek van rechterlijke toetsing), recht door zee en liefhebber van een multidisciplinaire benadering van problemen daar waar dat nodig is.

Harry geeft zijn cursisten alle ruimte om vragen te stellen en is zeer goed ingevoerd in jurisprudentie. Hij presenteert zijn cursisten graag verrassende inzichten en onverwachte invalshoeken. Want ‘gaan voor een juridisch gelijk en juridische precisie is één, het vinden en behouden van draagvlak voor een echte oplossing is een ander verhaal.’ Aldus Harry. Dat is dus wat je (ook) leert tijdens zijn training: ga “niet-geharnast” zaken in, leef je in en heb respect voor de wederpartij en zoek naar praktische oplossingen in een juridisch kader die voor beide partijen aanvaardbaar zijn.

portret van Jeroen Busse

Voor info neem contact op met:

Jeroen Busse

directeur

06-11920119

25 jaar
Dé gemeente en overheidsopleider
50.000+
Professionals
350+
Gemeenten