`

Incompany training


Juridisch Rapporteren

…leer op de juiste wijze verslaglegging!

Zoals een bestuursrechter vertelde:

“Wij weten wat het bestuursorgaan bedoelt, maar het komt er niet goed uit.” Onderzoeken is één ding, maar onderzoeksbevindingen op papier zetten is een tweede.”

De betrokken medewerker was ter plaatste, nam een eigen verklaring af van de belanghebbende, verrichtte het huisbezoek, vergaarde informatie en deed zijn waarnemingen. Hij of zij heeft het complete onderzoek in zijn hoofd. De juristen, bezwaarcommissies, rechters, advocaten en de CRvB (Centrale Raad van Beroep) hebben dat niet. Zij moeten het doen met de schriftelijke verslaglegging en zich zo een beeld vormen wat het onderzoek heeft behelsd, wat de bevindingen waren, op welke basis en bevoegdheden informatie is verkregen en op welke gronden een besluit is genomen.

De kernvraag is dus of de handhaver in staat is geweest om de rechter en andere juridisch mede- werkers, “mee te nemen“ in zijn of haar verslag van onderzoek òf dat het verslag een zoekplaatje is geworden voor de lezer. MariënburgGroep leert u om die reden op chronologische wijze schriftelijk verslag te leggen van het onderzoek, zodat die de toets van de zorgvuldigheids- en motiveringsbeginselen doorstaat.

Werkwijze

De cursist wordt gevraagd zijn of haar rapportage aan te leveren voorafgaand aan de cursus. De docent zal alle rapportages beoordelen. Zijn bevindingen dienen als leidraad tijdens de cursus.

Bij de uitwerking van de doelstellingen wordt de cursist onder andere geleerd om een vaste structuur te volgen in de opbouw van zijn of haar rapportage. Leidend hierbij is een duidelijke markering van de feitelijke aanleiding van het onderzoek enerzijds en de uitwerking hiervan in relevante rechtsvragen in het kader van een Participatiewet(PW)-fraudebesluit anderzijds.

Deze rechtsvragen verwijzen naar de vaste juridische kernelementen van een PW-fraudebesluit, zoals de niet-nakoming van de wettelijke inlichtingenverplichting over hoofdverblijf, woonsituatie en/of middelenfraude en de vraag, welke gevolgen dit moet hebben voor het recht op bijstand van de Pw-uitkeringsgerechtigde.

Op basis van “dit ankermoment” wordt vervolgens een uitwerking hiervan gegeven middels diverse onderzoeksmethoden (juridisch geduid als bewijsmiddelen) op basis waarvan de relevante feiten worden vastgesteld én welke link dit heeft met de gestelde rechtsvragen.

Tevens wordt specifiek aandacht besteed aan de wijze van rapporteren. Hierbij wordt gelet op de gehanteerde woordkeuze opdat een objectieve stijl van schrijven gevolgd wordt. Voorkomen dient te worden dat in het onderzoeksverslag vervallen wordt in persoonlijke impressies of subjectieve conclusies of op voorhand al wenselijk geachte juridisch conclusies.

Ook de structuur van het rapport is een aandachtspunt. Dit is niet alleen van belang voor de vraag of de lezer op toegankelijke en gemakkelijke wijze kennis kan nemen van het rapport. Ook wordt hiermee een verbinding gelegd met de fasen in het werkproces die een handhaver geacht wordt te doorlopen.

Het volgen van een zgn. “opbouw-scenario“ bij het doorlopen van het werkproces is van groot belang omdat de rechter ook grote betekenis hecht aan het antwoord op de vraag of de handhaver in voldoende mate rekening heeft gehouden met het wettelijk kaders van bescherming van de persoonlijke levenssfeer zoals die sedert 25 mei 2018 gelden op grond van Algemene Verordening Gegevensbescherming (de AVG).

Tot slot wordt ook uitgebreid stil gestaan bij de eisen zoals die gelden voor een adequate samen- vatting van het handhavingsonderzoek en de conclusies die de handhaver verbindt aan zijn onderzoek.

Leidend hierbij is dat een handhaver een zódanig inzicht moeten kunnen geven over alle feiten in het onderzoek, dat hiermee ook antwoord gegeven kan worden op de eerdere gestelde rechtsvragen. In het bijzonder, welke inhoudelijke conclusies er verbonden dienen te worden aan de gevolgen van het onderzoek voor het recht op bijstand van een PW-uitkeringsgerechtigde, naar wiens situatie onderzoek is ingesteld. Op dit punt wordt nadrukkelijk een verband gelegd met actuele ontwikkelingen hierover in de rechtsspraak.

Dat het trekken van deze conclusies voor het recht op bijstand van een PW-uitkeringsgerechtigde voor een handhaver kan leiden tot de nodige hoofdbrekens, staat buiten kijf. Tegelijkertijd staat ook vast dat als er iemand is die alle feiten kent van het onderzoek, de handhaver dat is. Om de zorgvuldigheid van deze beoordeling te borgen, wordt in de cursus daarom ook het belang benadrukt van intern overleg hierover tussen handhavers onderling dan wel tussen handhaver en klantmanager of juridisch kwaliteitsmedewerker. Tot slot ontvangt u van ons een uitgebreide checklist.

Doelstelling

Het doel van deze cursus is dat de cursist op basis van een gestructureerde aanpak een transparant rapport leert schrijven dat kan dienen als onderbouwing van een PW-fraudebesluit. Tevens beogen we een grotere uniformiteit en professionaliteit alsmede een hoger niveau van rapporteren onder de deelnemers te bereiken ten einde het doorstaan van de juridische toets.

Een dergelijk rapport borgt dat een bezwaarschriftencommissie en/of een rechter inzicht krijgt in de wijze waarop het college onderzoek heeft gedaan, relevante feiten heeft vastgesteld en de gevolgen hiervan heeft beoordeeld voor het recht op bijstand van een PW-uitkeringsgerechtigde.

Wanneer een college op deze wijze verantwoording aflegt aan een bezwaarschriftencommissie of een rechter, dan kan een gesprek over een Pw-fraudebesluit ook op gerichte wijze gevoerd worden en wordt daardoor de kans groter dat het besluit in een bezwaar- en/of beroepsprocedure ook echt stand houdt.

Meer informatie

Wil je graag meer weten of heb je specifieke vragen over de training? Neem gerust even contact op met Jeroen Busse. Je vindt zijn contactinformatie bovenin de rechterkolom van deze pagina.

Incompany

We verzorgen deze training enkel incompany. Het programma wordt dan helemaal op maat ingevuld, met zeer gerichte aandacht voor de uitdagingen en kansen binnen jouw organisatie. Wil je een opleidingsvoorstel aanvragen of gewoon even overleggen over de wensen en mogelijkheden? Klik dan op de Incompany-button in de rechterkolom van deze pagina. Liever eerst even contact via telefoon of e-mail? Kijk dan ook in de rechterkolom, want daar vind je de contactgegevens van Jeroen Busse. Hij helpt je graag verder.

portret van docent Harry van der Linden

Uw docent

Harry van der Linden

Mr. Harry van der Linden werkt als juridisch kwaliteitsmedewerker met de taakaccenten Handhaving en Bezwaar en Beroep. Hij is op het scherpst van de snede in zaken waarin administratief bewijsrecht en het Awb-bestuursprocesrecht centraal staan (met focus op de methodiek van rechterlijke toetsing), recht door zee en liefhebber van een multidisciplinaire benadering van problemen daar waar dat nodig is.

Harry geeft zijn cursisten alle ruimte om vragen te stellen en is zeer goed ingevoerd in jurisprudentie. Hij presenteert zijn cursisten graag verrassende inzichten en onverwachte invalshoeken. Want ‘gaan voor een juridisch gelijk en juridische precisie is één, het vinden en behouden van draagvlak voor een echte oplossing is een ander verhaal.’ Aldus Harry. Dat is dus wat je (ook) leert tijdens zijn training: ga “niet-geharnast” zaken in, leef je in en heb respect voor de wederpartij en zoek naar praktische oplossingen in een juridisch kader die voor beide partijen aanvaardbaar zijn.

portret van Jeroen Busse

Voor info neem contact op met:

Jeroen Busse

directeur

06-11920119

Gemiddelde beoordeling
8,6
25 jaar
Dé gemeente en overheidsopleider
50.000+
Professionals
350+
Gemeenten