Agenda

Awb voor vergunningverleners

Opgelet! Awb voor vergunningverleners is nog niet opgenomen in de planning. Door in te schrijven wordt u op een wachtlijst geplaatst en op een later tijdstip geïnformeerd over een datum en locatie.

Awb voor vergunningverleners

Doel

Vergunningverlening vindt steeds meer plaats in of om een Klantcontactcentrum en/of door inhoudelijk deskundigen (bijvoorbeeld een bouwkundige of milieukundige). Een vergunningproces kent een inhoudelijke en een juridische component. Bij een vergunningproces gaat het veelal om aan elkaar tegengestelde belangen (aanvrager en buurman of concurrent), waarbij de bestuursrechter het laatste woord heeft.

De Algemene wet bestuursrecht (Awb) regelt de procedure en het proces rondom het afhandelen van een aanvraag tot het verlenen van een vergunning. De Awb bevat formele en materiële voorschriften. Ook is er veel rechtspraak hieromtrent gevormd. Een onjuiste toepassing van de Awb kan leiden tot vernietiging van het besluit tot verlening dan wel weigering van de aangevraagde vergunning, met alle juridische en financiële consequenties van dien.

Deze cursus wil voorzien in de (noodzakelijke) behoefte aan algemeen-juridische kennis bij al diegenen die werkzaam zijn op het terrein van vergunningverlening. Juridische voorkennis is niet vereist. De cursus zal worden gegeven vanuit een praktische invalshoek, waarbij de praktijk van de cursist centraal staat.

De deelnemers ontvangen bij aanvang van de cursus een syllabus. Daarin zitten de powerpoint presentatie, een overdruk van relevante wetsartikelen, achtergrondinformatie en actuele en relevante rechtspraak. Nadien ontvangt u een certificaat van deelname.

Deelnemers

Deze cursus is bedoeld voor een ieder die betrokken is bij vergunningverlening bij provincies en gemeenten, medewerkers milieu, ruimtelijke ordening en openbare orde.

Onderwerpen

 • Relatie tussen Awb en bijzondere wetgeving;
 • Algemene beginselen van behoorlijk bestuur;
 • Toepassing Awb bij het afhandelen van een aanvraag voor een vergunning;
 • Begrippen en definities: aanvraag, belanghebbende, besluit, beschikking, bekendmaking;
 • Hoe te handelen met de onvolledige aanvraag;
 • Beslistermijnen, start, opschorting, verdaging, risico’s van overschrijding;
 • Dwangsom bij niet tijdig beslissen;
 • Van rechtswege verleende vergunning: werking en toepassing;
 • De voorbereiding van de beschikking;
 • De inrichting van de beschikking;
 • Een korte blik op de fase van rechtsbescherming na het geven van de beschikking: rol van de commissie bezwaarschriften en de bestuursrechter;
 • Juridische en financiële risico’s;
 • In te brengen praktijkvragen.

Datum en plaats

Nog niet bekend.

Expertisecentrum en helpdesk

Heb je na de training nog vragen? Wij helpen je graag verder. Tot drie maanden na de cursus is deze service zelfs gratis als we je vragen per mail of telefonisch kunnen beantwoorden. Maak daar gebruik van: ons expertisecentrum staat voor je klaar!

Kosten

De kosten voor de cursus zijn € 425,- per persoon. Bij dit bedrag zijn inbegrepen: koffie, thee, lunch en cursusmateriaal. Een certificaat van deelname is facultatief. De gemeente kan de Btw verrekenen met haar Btw-compensatiefonds.

Meer informatie

Wil je graag meer weten of heb je specifieke vragen over de training? Neem gerust even contact op met manager opleidingen Harry Ploeg. Je vindt zijn contactinformatie bovenin de rechterkolom van deze pagina.

portret van Harry Ploeg

Voor info neem contact op met:

Harry Ploeg

manager opleidingen

06-82868847