Agenda

Opleiding Jeugdconsulent

Opgelet! Opleiding Jeugdconsulent is nog niet opgenomen in de planning. Door in te schrijven wordt u op een wachtlijst geplaatst en op een later tijdstip geïnformeerd over een datum en locatie.

Opleiding Jeugdconsulent

In 2015 is de gemeente verantwoordelijk geworden voor een groot gedeelte van de jeugdhulp in gezinnen. Deze transitie is vastgelegd in de Jeugdwet. Een belangrijke doelstelling van de Jeugdwet is het versterken van de eigen kracht van de jeugdige en het vergroten van het zelf oplossend vermogen van diens gezin en zijn omgeving.

Tijdens de Opleiding Jeugdconsulent ervaart de deelnemer de gemeentelijke werkomgeving en de casuïstiek waarmee de jeugdconsulent te maken heeft. Het is een traject van formeel leren met een hoog praktijkgehalte. Praktijkgericht leren staat voorop. Het geleerde moet direct in de praktijk toepasbaar zijn.

Uitgangspunt: deelnemers hebben een SJD/hbo-achtergrond of vergelijkbaar.

Einddoel: voldoende basiskennis om als beginnend jeugdconsulent te kunnen werken.

Programma opleiding

Het programma bestaat uit een aantal onderdelen. Dat zijn:

 • Kennismaking met de gemeente als werkomgeving – 1 dag
 • Bespreking Jeugdwet – 1 dag
 • Relatie Jeugdwet en Awb - 1 dag
 • Wet maatschappelijke ondersteuning en de Participatiewet - 2 dagen
 • Overzicht sociaal domein in gemeentelijk perspectief – 1 dag
 • Casus; Integratie van de verschillende onderdelen – 1 dag

Programma uitgewerkt

Kennismaking met de gemeente als werkomgeving - dag 1

 • Mijn omgeving
  • Wie kom ik tegen; wat doen ze
 • Waarom doe ik wat ik doe
 • Bevoegdheden en verantwoordelijkheden
 • Juridisch, o.a.
  • Gemeenterecht
  • Bestuursrecht
 • Bestuur, o.a.
  • Gemeenteraad
  • College van burgemeester en wethouders
  • Burgemeester
  • Beleid
  • Regelgeving
 • Wat is mijn rol en verantwoordelijkheid als jeugdconsulent
  • Ambtelijke organisatie
  • Mijn verwachtingen
  • Wat verwacht een ander van mij
  • Welke bijdrage lever ik
 • Wat heb ik (nog) nodig

Bespreking Jeugdwet - dag 2

Jeugdwet inhoud

 • Jeugdwet, regeling Jeugdwet en gemeentelijke verordening
 • Doelen Jeugdwet
 • Verantwoordelijkheden gemeente
 • Partners
 • Jeugdhulpplicht
 • Samenwerking jeugdhulp en passend onderwijs
 • Begrippen in de wet
 • Toegang tot de jeugdhulp
 • Proces binnen Jeugdwet (van aanvraag tot besluit)
 • Vormen van jeudhulp
 • Rechtsbescherming
 • Casus: Werken met de wet, regeling en verordening

Bespreking Jeugdwet - dag 3

Jeugdwet en Awb

De volgende thema’s komen aan de orde:

 • De verhouding Jeugdwet en Awb
  • Algemene beginselen van behoorlijk bestuur
  • Belanghebbenden
  • Rechtsbescherming
  • Het herkennen van een aanvraag
  • De onderzoeksverplichting van het college
  • Gespreksverslag en de beschikking
  • Het kunnen hanteren van beslistermijnen, het begin en het einde, de verlenging en opschorting daarvan
  • Het voorbereiden van de beschikking
  • De inrichting van de beschikking, waarbij de door de verordening en de Awb voorgeschreven elementen adequaat worden weergegeven
  • De rol van de adviseur
 • De bevoegdheidsvraag: mandaat of niet
 • Hoofdlijnen van de jurisprudentie Jeugdwet
 • Casuïstiek

Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en de Participatiewet – dag 4 & 5

Wmo - Dag 4

De volgende thema’s komen aan de orde:

 • Wat is de Wmo
 • Grondbeginselen uitgangspunten en begrippen in de Wmo 2015
 • Onderscheid algemene voorzieningen en maatwerkvoorzieningen
 • Melding, onderzoek en aanvraag (toegangsprocedure)
 • Doelgroep; wie zijn de cliënten
 • Toegangscriteria
 • Rol van het keukentafelgesprek
 • Juridisch kader
  • Wet
  • Verordening
  • Uitvoeringsbesluit en uitvoeringsregeling Wmo
  • Relatie met andere wetgeving
 • Verstrekkingsvormen
 • Maatwerk
 • Eigen bijdrage
 • Rechtsbescherming
 • Casuïstiek

Participatiewet - Dag 5

De volgende thema’s komen aan de orde:

 • Grondbeginselen en uitgangspunten
 • Kernbegrippen
 • Kring van rechthebbenden
 • Uitsluitingsgronden
 • Het recht op bijstand
 • Vormen van bijstand
 • De middelentoets
 • Berekenen van de hoogte van de bijstand
 • Verplichtingen en aanvullende voorwaarden
 • Gevolgen van het niet nakomen van verplichtingen
  • Opschorten, intrekken, herzien, terug- en invorderen, afstemming en boete
 • Rechtsbescherming
 • Casuïstiek

Overzicht sociaal domein in gemeentelijk perspectief – dag 6

De volgende thema’s komen aan de orde:

 • Schets van het sociaal domein vanuit wet en beleid
 • Praktische invulling door gemeenten (woongemeente deelnemers)
 • Samenhang van de verschillende onderdelen
  • Jeugdwet
  • Participatiewet
  • Wmo
  • Wet langdurige zorg
  • Wet passend onderwijs
  • Wet gemeentelijke Schuldhulpverlening
  • Zorgverzekeringswet
 • Partners en samenwerking
 • Ketensamenwerking
 • Krachtenveld
 • Betekenis van de algemene verordening gegevensbescherming (AVG)

Casus; Integratie van de verschillende onderdelen – dag 7

Dit onderdeel vormt de afronding van de opleiding. De deelnemers werken aan een integrale casus waarin alle besproken en geleerde onderwerpen aan de orde kunnen komen. De casus is een zo goed mogelijke weergave van de dagelijkse praktijk van de jeugdconsulent. De dag wordt afgerond met een gezamenlijke bespreking van de resultaten.

Expertisecentrum en helpdesk

Heb je na de opleiding nog vragen? Wij helpen je graag verder. Tot drie maanden na de opleiding is deze service zelfs gratis als we je vragen per mail of telefonisch kunnen beantwoorden. Maak daar gebruik van: ons expertisecentrum staat voor je klaar!

Meer informatie

Wil je graag meer weten of heb je specifieke vragen over de training? Neem gerust even contact op met Jeroen Busse. Je vindt zijn contactinformatie bovenin de rechterkolom van deze pagina.

Incompany

We verzorgen deze training ook incompany. Het programma wordt dan helemaal op maat ingevuld, met zeer gerichte aandacht voor de uitdagingen en kansen binnen jouw organisatie. Wil je een opleidingsvoorstel aanvragen of gewoon even overleggen over de wensen en mogelijkheden? Klik dan op de Incompany-button in de rechterkolom van deze pagina. Liever eerst even contact via telefoon of e-mail? Kijk dan ook in de rechterkolom, want daar vind je de contactgegevens van Jeroen Busse. Hij helpt je graag verder.

portret van Jeroen Busse

Voor info neem contact op met:

Jeroen Busse

directeur

06-11920119

25 jaar
Dé gemeente en overheidsopleider
50.000+
Professionals
350+
Gemeenten