Incompany training


Omgevingswet

In 2021 wordt de Omgevingswet van kracht, de nieuwe wet waarin 26 wetten uit het omgevingsrecht moeten opgaan. De honderden AMvB’s en ministeriele regelingen komen in vier AMvB’s. Dit betekent een enorme verandering voor de praktijk.

De vier uitvoeringsbesluiten en de inhoud hiervan worden steeds concreter. Dit betekent dus dat het steeds duidelijker wordt hoe de uitvoering van de wet in de praktijk zijn vorm gaat krijgen.

De voorbereidingen door gemeenten gaat gewoon door, zoals dat nu al enige tijd geleden in gang is gezet. Tijdens de cursusdag wordt daar ook op ingegaan. We maken duidelijk wat nut en noodzaak is van kennis van de wet op dit moment. Welke voordelen kunnen we nu al behalen?

Doel

Het doel van deze training is om u op hoofdlijnen kennis te geven in de systematiek van de Omgevingswet met de bijbehorende nieuwe regels en instrumenten. Hierdoor kunt u nu alvast rekening houden met wat er de komende jaren op u en uw organisatie afkomt.

Doelgroep

De training is geschikt voor deelnemers vanuit de gemeente, provincie of waterschap. Ook voor deelnemers vanuit adviesbureaus is de training zeer geschikt.

Programma (1 dag)

Waarom een nieuwe wet?

 • Maatschappelijke doelen
 • Verbeterdoelen
 • Reikwijdte
 • Ontwerpprincipes
 • Stand van zaken wetgevingsproces
 • Toekomstige integratie omgevingsrecht

Inhoud op hoofdlijnen

 • Begrippen
 • Taken en bevoegdheden bestuursorganen
 • Toezicht en Handhaving
 • Experimenteerbepaling

Instrumenten

 • Omgevingsvisie
 • Programma
 • Omgevingsplan, omgevingsverordening en waterschapsverordening
 • Algemene regels voor activiteiten in leefomgeving
 • Omgevingsvergunning
 • Projectbesluit

Procedures

 • Totstandkomingsprocedures
 • Milieueffectrapportage
 • Beslistermijn
 • Inwerkingtreding besluiten
 • Beroep

Systematiek uitvoerings-AMvB’s

 • Omgevingsbesluit; inhoud en proces, inclusief aanwijzing vergunningplichtige activiteiten, m.e.r., grondexploitatie, projectbesluit, procedurele vereisten
 • Besluit kwaliteit leefomgeving;
 • Besluit activiteiten leefomgeving
 • Besluit bouwwerken leefomgeving

Kwaliteitscriteria

De kwaliteitseisen Vergunningverlening Toezicht en Handhaving vragen van de gemeenten een forse inspanning. Alle medewerkers moeten voldoen aan de kwaliteitseisen zoals vastgelegd in de VTH-kwaliteitscriteria 2.1.. Deze training is afgestemd op de Kwaliteitscriteria 2.1 en de wet VTH. Deze kwaliteitscriteria zijn op verschillende niveaus beschreven. Deels hebben ze betrekking op de organisatie en deels op de medewerkers. De Kwaliteitscriteria zijn ervoor bedoeld om de uitvoering van vergunningverlening, toezicht en handhaving te professionaliseren en de kwaliteit in die organisaties te kunnen borgen. Op medewerkersniveau moeten de taken belegd worden bij medewerkers die voldoende deskundig zijn om deze taken adequaat uit te kunnen voeren.

Datum en plaats

De cursus wordt gegeven op n.n.b., van 09.30 -16.30 uur. Wij ontvangen je graag bij:

Regardz Meeting Center La Vie Utrecht
Lange Viestraat 351
3511 BK Utrecht

Het moderne vergadercentrum Regardz La Vie ligt op een steenworp afstand van de Utrechtse grachten en is uitstekend bereikbaar zowel met openbaar vervoer als met eigen vervoer. Regardz La Vie ligt op loopafstand (800m) van het station Utrecht CS.

Uw investering

Die bedraagt € 425,- p.p. inclusief koffie/thee, lunch en uitgebreide syllabus met optioneel een certificaat van deelname. De BTW is verrekenbaar met het BTW-compensatiefonds voor gemeenten.

Gratis gebruik van ons expertisecentrum

Tot zes maanden na de cursus mag u kosteloos vragen aan ons voorleggen, voor zover redelijkerwijs per mail of telefoon te beantwoorden.