`

Incompany training


Huwelijksvermogensregels 2018

Wetswijziging Huwelijksvermogensrecht/Gemeenschap van goedere

Vanaf 1 januari 2018 gelden er in Nederland nieuwe regels met betrekking tot het huwelijksvermogensrecht. Nadat het wetsvoorstel op 28 maart jl. ook door de Eerste Kamer werd aangenomen, zal Nederland vanaf volgend jaar afstand doen van de algehele gemeenschap van goederen, die sinds 1838 leidend is geweest, en overgaan op de zogenaamde “beperkte” gemeenschap van goederen.

Door de overgang op de nieuwe regeling wordt ambtenaren van de burgerlijke stand een belangrijke informerende rol toegedicht. De wetswijziging zal dan ook vele vragen oproepen. Welke gevolgen hebben de wijzigingen op de huidige situatie? Welke rol spelen ambtenaren van de burgerlijke stand hier precies in? In deze cursus zullen voorgaande vragen op een duidelijke en toegankelijke manier worden beantwoord.

Doelstelling

In deze cursus staan de wetswijziging inzake huwelijksvermogensrecht en de gevolgen daarvan centraal. Aan de hand van recente praktijkvoorbeelden zal een breed scala van onderwerpen behandeld worden en zullen op deze manier de belangrijkste veranderingen uitvoerig aan de orde komen. Na de cursus zal de cursist de benodigde kennis hebben van de wetswijziging inzake het huwelijksvermogensrecht en de opgedane kennis kunnen toepassen in de praktijk.

Programma

Introductie

Het wetgevingsproces van nieuwe wetgeving zal omlijnd worden, waarbij ook de eerder ingevoerde tranches in het Burgerlijk Wetboek worden besproken.

I. Het huidige Huwelijksvermogensrecht (t/m 31 december 2017)

  • Het huidige wettelijke stelsel zal stapsgewijs worden behandeld met behulp van praktijkcasussen.

II. Het nieuwe Huwelijksvermogensrecht (vanaf 1 januari 2018)

  • Uitvoerig zal worden stilgestaan bij de veranderingen die de wetswijziging met zich mee zal brengen. Daarbij zullen de verschillen tussen het huidige en aankomende Huwelijksvermogensrecht aan de hand van enkele (praktijkgerichte) voorbeelden worden toegelicht.

III. Informatieplicht ambtenaren van de burgerlijke stand

  • Onder de nieuwe wetgeving zullen ambtenaren van de burgerlijke stand een informatieplicht hebben ten aanzien van nieuwe echtelieden. De reikwijdte van deze informatieplicht zal worden besproken. Vervolgens zullen de veranderingen apart behandeld worden en zal bij iedere verandering een voorbeeldsituatie geschetst worden waarbij de ambtenaar van de burgerlijke stand de echtelieden dient te informeren.

IV. Beperkte gemeenschap van goederen, erfenissen en schenkingen (art. 1:94 BW)

  • De beperkte gemeenschap van goederen zal zijn intrede doen. De inhoud en verandering van deze nieuwe beperkte gemeenschap van goederen zal centraal staan. Tevens zullen ook de veranderingen inzake erfenissen en schenkingen, die zowel vóór als na het huwelijk worden verkregen, aan bod komen.

V. Draagplicht gemeenschapsschulden (art. 1:96 BW)

  • Gedurende een huwelijk zullen naast inkomsten en inbreng uit privévermogen, mogelijk ook schulden worden aangegaan en/of ontstaan. Naast het huidige bestaande kader terzake het verhaal van schuldeisers en de draagplicht van de echtelieden, zal er nader worden ingegaan op de wetswijziging en de te verwachten gevolgen.

VI. Ontbinding van het huwelijk (art. 1:100 BW)

  • Meer dan 1/3 van het aantal huwelijken eindigt door echtscheiding waardoor een verdeling van de (beperkte) gemeenschap dient plaats te vinden. De veranderingen ingeval van scheiding zullen eveneens worden behandeld.

VII. De onderneming in het nieuwe huwelijksvermogensrecht en wijzigingen Faillissementswet (art. 1:95a BW en art. 61 Fw)

  • Een onderneming zal in veel gevallen een bron van vermogen vormen. De vraag die in dat geval zal rijzen welke veranderingen de wetswijziging met zich meebrengt ten aanzien van het ondernemingsvermogen, bijvoorbeeld ingeval van scheiding en faillissement. De wetswijziging per 1 januari 2018 heeft óók gevolgen op de Faillissementswet. Dit zal ook worden belicht.

VII. Afsluiting

  • De wetswijziging heeft door de jaren heen, vanuit verschillende invalshoeken, veel pennen doen bewegen. Als afsluiting zal kort weergegeven worden welke voor- en nadelen kleven aan de wetswijziging. Tot slot zal een korte samenvatting worden gegeven van de belangrijkste wijzigingen voor ambtenaren van de burgerlijke stand.

Expertisecentrum en helpdesk

Heb je na de cursus nog vragen met betrekking tot de gemeenteraadsverkiezingen? Wij helpen je graag verder. Tot drie maanden na de cursus is deze service zelfs gratis als we je vragen per mail of telefonisch kunnen beantwoorden. Maak daar gebruik van: ons expertisecentrum staat voor je klaar!

Meer informatie

Wil je graag meer weten of heb je specifieke vragen over de training? Neem gerust even contact op met Jeroen Busse. Je vindt zijn contactinformatie bovenin de rechterkolom van deze pagina.

Incompany

We verzorgen deze training ook incompany. Het programma wordt dan helemaal op maat ingevuld, met zeer gerichte aandacht voor de uitdagingen en kansen binnen jouw organisatie. Wil je een opleidingsvoorstel aanvragen of gewoon even overleggen over de wensen en mogelijkheden? Klik dan op de Incompany-button in de rechterkolom van deze pagina. Liever eerst even contact via telefoon of e-mail? Kijk dan ook in de rechterkolom, want daar vind je de contactgegevens van Jeroen Busse. Hij helpt je graag verder.

portret van Jeroen Busse

Voor info neem contact op met:

Jeroen Busse

directeur

06-11920119

25 jaar
Dé gemeente en overheidsopleider
50.000+
Professionals
350+
Gemeenten