`

Agenda

Masterclass Bestuursprocesrecht

Opgelet! Masterclass Bestuursprocesrecht is nog niet opgenomen in de planning. Door in te schrijven wordt u op een wachtlijst geplaatst en op een later tijdstip geïnformeerd over een datum en locatie.

Masterclass Bestuursprocesrecht

Effectief procederen in het sociaal domein

Onderzoeksplicht van het college bij de totstandkoming van besluiten op grond van de Participatiewet en Wmo-2015.

In deze MC Bestuursprocesrecht zal worden ingegaan op de bestuursprocesrechtelijke aspecten die een rol kunnen gaan spelen bij de rechterlijke toetsing van besluiten o.g.v. de Pw en de Wmo 2015. Niet alleen zal stil gestaan worden bij de wijze waarop deze rechterlijke toetsing van besluiten plaats vindt maar ook wordt aandacht besteed aan de rechterlijke toetsing van lokale verordeningen en al dan niet wetsinterpreterende beleidsregels.

Onrechtmatigheid van lokale regelgeving en beleidsregels tast direct de rechtmatigheid van de genomen besluiten aan en dus is het goed te weten voor een procesvertegenwoordiger hoe de rechter dit lokale regelgevend kader toetst. Een en ander zal uitgebreid nader worden toegelicht aan de hand van jurisprudentie van de Centrale Raad van de Beroep en rechtbanken.

De rode draad in deze cursus wordt gevormd door:

 • De wijze van rechterlijke toetsing t.a.v. lagere regelgeving en beleidsregels van gemeente op het gebied van de Participatiewet, Wmo en de Jeugdwet (vol of marginaal), m.n. de rechtmatigheid van gedelegeerde regels van de raad aan het college o.g.v. de Wmo (vgl. de “Nadere regels Wmo) en Pw;
 • De wijze van rechterlijke toetsing (vol of marginaal) i.v.m. de rechtmatigheid van zgn. resultaat- of taakgemotiveerde Wmo- en Jeugdwetbeschikkingen (wat is het recht op “een schoon en leefbaar huis”? hoe zit dit bij Wmo-begeleidingszaken”) in samenhang met:
  • de publiek taak-jurisprudentie i.s.m. de grenzen aan het privatiseren van publieke taken;
  • de toetsing van de rechtmatigheid van de bijbehorende ondersteuningsplannen in het kader van “verlengde besluitvorming“, mede gelet op het zorgvuldigheids- en het rechtszekerheidsbeginsel;
 • De wijze van rechterlijke toetsing t.a.v. Wmo-besluiten over de maatwerkvoorziening als voorwaardelijk recht, gelet op art. 2.3.5, lid 3 en lid 5 Wmo in samenhang met verwijzingen naar eigen verantwoordelijkheid, gebruikelijke hulp, mantelzorgers en algemene voorzieningen;
 • De wijze van rechterlijke toetsing bij onduidelijkheden in de Participatiewet (KDN /de Alo-kop) en niet- geregelde punten in verordeningen en beleidsregels in het nadeel van de klant;
 • De wijze van rechterlijke toetsing t.a.v. belastende besluiten, m.n. de nieuwe maatregelbesluiten n.a.v. niet-nakoming van de geüniformeerde arbeids- en reïntegratieverplichting o.g.v. de Pw, de Wet Taaleis en de boetebesluiten n.a.v. de uitspraak van de CRvB i.s.m. het nieuwe art. 18a Pw en het nieuwe aangepaste Boetebesluit SZW;
 • Mogelijkheden om (in bezwaar/beroep) tekortschietend onderzoek te herstellen in met name Pw-fraudezaken, gelet op de eisen van de rechter aan de nadere onderzoeksverplichting bij zowel besluiten op nieuwe aanvragen als bij ambtshalve besluiten;
 • Het gebod aan de rechter tot finale geschilbeslechting en de doorwerking hiervan in de beoordeling van het recht op bijstand in Pw-fraudezaken en Wmo-zaken (m.n. HbH)
 • De bestuursrechter en de sociaal domein-toetsing – bestaat er zoiets, zo ja, waaruit blijkt dit?

Doelgroep

Dat zijn (de meer ervaren) medewerkers van Sociale Diensten en Gemeenten: juridisch medewerkers, juristen, medewerkers bezwaar en beroep, secretarissen en leden van commissies bezwaarschriften.

Programma op hoofdlijnen

De ontvankelijkheidstoets in beroep

 • het besluitbegrip in de Awb (i.h.b. de rechtsgevolg-toets) in relatie tot:
  • de verschillende type besluiten o.g.v. de Participatiewet;
  • de verschillende type besluiten o.g.v. de Wmo 2015;
  • de verwijzing naar algemene voorzieningen o.g.v. de Wmo 2015;
  • de Wmo-beschikking gebaseerd op “resultaatgericht indiceren”.

De reikwijdte van de rechterlijke toetsing

 • het beoordelingschema in beroep;
 • het omvang van geding in beroep:
  • onderscheid tussen binnen- en buitengrens van het geschil
  • de betekenis van het fixatiebeginsel
  • de bevoegdheid van de rechter om ambtshalve de feiten aan te vullen
 • de toetsing in beroep =>
  • het onderscheid tussen de ambtshalve toetsing en de niet-ambtshalve toetsing van het bestreden besluit; welke elementen vallen waaronder?
  • het onderscheid tussen volle en terughoudende rechterlijke toetsing van het bestreden besluit; welke elementen vallen waaronder ?
  • overzicht van soort gebreken in een BiP of een BoB
 • voorbeelden van elementen uit besluiten o.g.v. de Participatiewet en Wmo 2015 die vallen onder de volle rechterlijke toetsing.

De reikwijdte van de rechterlijke toetsing t.a.v. decentrale regelgeving en al dan niet wetsinterpreterende beleidsregels

 • de publiek-taak-jurisprudentie o.g.v. Participatiewet en Wmo 2015 => grenzen aan het outsourcen van publieke taken aan private organisaties;
 • de rechterlijke toetsing van aspecten in nadere regels Wmo van het college dan wel in Wmo-beleidsregels op grond van delegatie-bepalingen in een Wmo-verordening;
 • de rechterlijke toetsing van beleidsregels o.g.v. de Participatiewet en de Wmo 2015;
 • de verzwaarde rechterlijke toetsing van wetsinterpreterende beleidsregels in verband met de invulling van open normen in de Participatiewet (vgl. de kostendelersnorm en de rechtbank-jurisprudentie hierover);
 • de rechterlijke toetsing van buitenwettelijk beleid.

Soorten rechterlijke uitspraken, al dan niet in samenhang met de nieuwe zaaksbehandeling

 • uitspraak-modaliteiten in rechterlijke uitspraken;
 • de betekenis van het gebod tot finale geschilbeslechting aan de rechter voor de beoordeling van besluiten o.g.v. de Participatiewet en de Wmo-2015.

Kosten

De kosten voor de cursus zijn € 525,- per persoon. Een certificaat van deelname is facultatief. De gemeente kan de Btw verrekenen met haar Btw-compensatiefonds.

Expertisecentrum en helpdesk

Heb je na de training nog vragen? Wij helpen je graag verder. Tot drie maanden na de cursus is deze service zelfs gratis als we je vragen per mail of telefonisch kunnen beantwoorden. Maak daar gebruik van: ons expertisecentrum staat voor je klaar!

Meer informatie

Wil je graag meer weten of heb je specifieke vragen over de training? Neem gerust even contact op met Jeroen Busse. Je vindt zijn contactinformatie bovenin de rechterkolom van deze pagina.

Speciale incompany variant van deze Masterclass Bestuursprocesrecht

Tijdens de op maat gemaakte incompany masterclass Bestuursprocesrecht leggen wij de nadruk op de rechterlijke toetsing van open normen. Tijdens deze maatwerkcursus worden uw lokale verordeningen en beleidsregels onderworpen aan een juridische control c.q. crashtest.

Wil je een opleidingsvoorstel aanvragen of gewoon even overleggen over de wensen en mogelijkheden? Klik dan op de Incompany-button in de rechterkolom van deze pagina. Liever eerst even contact via telefoon of e-mail? Kijk dan ook in de rechterkolom, want daar vind je de contactgegevens van Jeroen Busse. Hij helpt je graag verder.

portret van docent Erik Klein Egelink

Uw docent

Erik Klein Egelink

Mr. Erik Klein Egelink, coryfee uit rechtspraak en gemeente leidt deze echte Masterclass. Een inspirerende, interactieve en zeer leerzame dag voor de liefhebbers. Hoe kijkt de rechter naar uw werk? U krijgt het uit eerste hand!

portret van docent Harry van der Linden

Uw docent

Harry van der Linden

Mr. Harry van der Linden werkt als juridisch kwaliteitsmedewerker met de taakaccenten Handhaving en Bezwaar en Beroep. Hij is op het scherpst van de snede in zaken waarin administratief bewijsrecht en het Awb-bestuursprocesrecht centraal staan (met focus op de methodiek van rechterlijke toetsing), recht door zee en liefhebber van een multidisciplinaire benadering van problemen daar waar dat nodig is.

Harry geeft zijn cursisten alle ruimte om vragen te stellen en is zeer goed ingevoerd in jurisprudentie. Hij presenteert zijn cursisten graag verrassende inzichten en onverwachte invalshoeken. Want ‘gaan voor een juridisch gelijk en juridische precisie is één, het vinden en behouden van draagvlak voor een echte oplossing is een ander verhaal.’ Aldus Harry. Dat is dus wat je (ook) leert tijdens zijn training: ga “niet-geharnast” zaken in, leef je in en heb respect voor de wederpartij en zoek naar praktische oplossingen in een juridisch kader die voor beide partijen aanvaardbaar zijn.

portret van Jeroen Busse

Voor info neem contact op met:

Jeroen Busse

directeur

06-11920119

Gemiddelde beoordeling
8,5
25 jaar
Dé gemeente en overheidsopleider
50.000+
Professionals
350+
Gemeenten